YARGITAY HUKUK GENEL KURULU İŞ MAHKEMELERİNDE KARŞI TEMYİZ HAKKI TANIYOR

Aşağıda sunulan ibareler Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.09.2015 tarih ve E.2015/2484, K.2015/2216 sayılı kararından alınmıştır.

İş Mahkemelerinde süresinde temyiz etmeyen tarafa temyiz hakkı tanınmamaktaydı, süresinde temyiz dilekçesi veren tarafın temyiz dilekçesi karşı yana tebliğ edilince diğer mahkemelerde tanınmış olan bu hakkın yani temyiz etmeyen tarafa temyiz hakkı verilmesine katılma yolu ile temyiz deniliyor, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu aşağıda sıralanan kararları ile karşı temyiz hakkını tanımış bulunuyor.

Ancak Hukuk Genel Kurulu Kararının söz konusu olabilmesi için Direnme kararlarının olması gerekir. Direnme kararı bulunmayan dosyalarda Yargıtay Dairelerinin eski uygulamalarını sürdürmeleri mümkün olduğundan katılma yolu ile temyizi yok farz ederek süresinde temyiz etmek hukukta güvenlik sağlayacaktır.

Karardan alıntı

“İş mahkemeleri kararlarına karşı temyiz süresi 30/1/1950 tarih ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 2/3/2005 tarih ve 5308 sayılı Kanunla değişmeden önceki 8. maddesine göre belirlenmekte ise de, temyiz usul ve işlemlerinde 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı HUMK’nın hükümleri uygulanmaktadır.
Her ne kadar uygulamada iş mahkemesinde karşı temyiz yolu ile temyiz hakkı tanınmamakta ise de gerek iş hukuku mevzuatında gerekse de HUMK’nun temyize ait hükümlerinde bunu engelleyen bir hüküm bulunmadığı açıktır. Bu nedenle 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfiyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 433/1. maddesi gereğince temyiz dilekçesinin hüküm veren mahkeme aracılığı ile karşı tarafa tebliğ edilmesi ve karşı tarafa temyiz dilekçesine karşı cevap verme ve karşı temyiz isteminde bulunmak hakkının tanınması gereklidir.
Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılan incelemede;
Davalı vekiline ait temyiz dilekçesinin davacı vekiline tebliğ edilmediği anlaşılmaktadır. Temyiz eden davalı vekili tarafından sunulan temyiz dilekçesinin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu “Geçici madde 3” atfiyla uygulanmakta olan HUMK’nun 433. maddesi gereğince davacı vekiline Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat dikkate alınarak tebliğ edilmeli ve yasal süre beklenildikten sonra Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına gönderilmelidir.”

 

AYNI KONUDA DİĞER HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

 

Konu

İlgili Daire

Esas

Karar

Tarih

İşçi Alacağı

7

2015/2484

2015/2216

30.09.2015

İş Kolu Tespiti

7

2015/2499

2015/2207

30.09.2015

Sigorta Süre Tes.

10

2015/2592

2015/2258

30.09.2015

İtirazın İpt.

10

2015/2679

2015/2257

30.09.2015

Tespit

22

2014/88

2015/2319

30.09.2015

Alacak

22

2015/2549

2015/2247

30.09.2015