6552 ÖNCESİ DAVALAR-KÜÇÜK BİR SUPRİZ-GEÇ DAVA AÇANLAR-BAŞVURU TARİHİNDEKİ PRİMDEN BORÇLANMA HAKKINI

Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 2015/6508 E.  ,  2015/16229 K. VE 08.10.2015 Tarihli kararına konu olayda 5510 sayılı Kanunun 41/1-b hükmünde Kurumun borçlanma tahakkuku için 3 aylık süresinin bulunduğu, bu  sürenin esas alınarak başvuru ret tarihinden itibaren üç ay içinde dava açılmamış olması halinde  borçlanma bedelinin artık başvuru tarihi değil dava tarihi itibariyle alınması  gereken prim üzerinden belirlenmesi gerekmektedir.

Uygulamada ret kararından 6 ay 1 yıl ,1,5 yıl gibi süreler geçtikten sonra davalar açıldığı görülmektedir.

Karar yerinde ancak yetersizdir.

Türk Borçlar Hukuku hükümlerine göre (TBKmd.106 ve devamı) ortada alacaklı temerrüdü söz konusudur.

Borçlu olan sigortalıdır. Sigortalı borcunu ödememekte hala cebinde tutmaktadır.

Alacaklı işlem yapmaz  veya alacağını tahsil etmez ise Alacaklı temerrüdü oluşur.

Alacaklı temerrüdünde konutta teslim sureti ile ödemenin kabul edilmemesi halinde borçlu mahkemeye başvuru ile tevdi mahalli tayini isteyerek belirlenecek yere ödeme yaparak ancak bu koşulda borcundan ve borca bağlı diğer yükümlülüklerden kurtulur.

Hele hele SGK’nın borçlanma tahakkuku yerine, borçlanmanın beyan usulü olarak yatırılabildiği bir ödeme tahsil sistemi bulunduğundan sigortalıların prim borçlarını ödemedikleri süre içinde borç ve ferilerinin sorumluluklarından kurtulmaları mümkün olmadığından belki de Yargılama sırasında sigortalıya Kuruma borcunu ödemesi için süre verilmeli ve ödemeden sonra yargılamaya devam edilmelidir.

 

YARITAY KARARININ İLGİLİ KISMI ŞÖYLEDİR

Buna göre, Kurumun hukuka aykırı işlemine karşı, Kurum işleminin tebliğ tarihinden itibaren üç aylık makul süre içinde dava açılması durumunda, borçlanılacak prim miktarının başvuru tarihindeki primler esas alınarak belirlenmesi; üç aylık makul süre geçtikten sonra dava açılması durumunda ise, dava yeni borçlanma iradesi sayılarak davanın açıldığı tarihindeki primler esas alınarak borçlanma bedeli belirlenmesi gerekir.”