DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 5- MEMURLARIN YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKLARI

657 Sayılı Devlet Memurları Ek Madde 43’te yer alan düzenlemelere göre;

1-Analık izninin bitim tarihinden, ( 8 hafta veya ikiz gebelikte + 2 hafta)

2-Analık iznini takip eden süt izninde ( 1 yılın ilk 6 ayında günde 3 saat ikinci 6 ayda günde 1,5 saat)

3-Yarım gün çalışma hakkı ( ilk doğumda 2, ikinci doğumda 4, üçüncü doğumda 6 ay)

4- Babalar için 10 günlük iznin bitim tarihinden,

İtibaren gerekirse süt izni sürelerini kullanmaksızın doğrudan yarım gün çalışma hakkına sahiptirler. Bu izin sürelerince  ve 2,4 ve 6 aylık yarım çalışmalarda maaş ve özlük haklardan biz azalma meydana gelmeyecektir.

İzinlere ilişkin 13 Nisan 2016 tarihli resmi gazetede 6 nolu Kamu Personel Tebliği yayımlanmıştır. Doğuma ve evlat edinmeye bağlı izinler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Ancak okul çağına kadar yarım gün çalışma hakkına ilişkin tebliğde özel bir hüküm yoktur.

Yarım gün çalışma hakkı memur anneye veya babaya aittir. Babanız izin hakları bakımından annenin memur olup olmaması konusunda özel bir açıklama metinde yer almamaktadır. Ancak cümle başının Doğum yapan memurlar olarak başlaması nedeni ile eşlerin karı koca memur olmaları sunucuna ulaşılmalıdır.

Bu kabul şeklinde eşi işci kocası memur olan babalar bakımından sorun oluşmaktadır. Anlaşılması gereken hususun daha esnek bir yaklaşımla babanın eşi ister memur ister işçi olsun bu hakkının tanınmasıdır.

Yarım gün çalışma süresinin sonu ya çocuğun zorunlu ilköğretim çağını takip eden aybaşı veya aynı çocuk için yarım çalışmadan yeniden yararlanmamak üzere yarım çalışmadan vazgeçmektir.

Yarım çalışma süresince bütün haklar yarım olarak ödenecektir.

Yarım çalışma dönemleri derece/kademe ilerlemeleri bakımındanda yarım süre olarak nazara alınır. Ancak 6663 sayılı Kanunun 5510 sayılı kanunun Ek 11.maddesine getirdiği hükümler 4/1-c sigortalıları ve memurlar bu dönemleri borçlanarak hizmetlerini tamamlayabileceklerdir.  Tamamlanan süreler ise terfiye esas alınacaktır.

 

SONUÇ 5 : Eşi memur olmayan memur babaların yarım gün çalışma hakkının varlığının kabulü gerekir.