DOĞUM SÜRECİNCE ÇALIŞMA YAŞAMI 6- EMZİRME ODALARI/KREŞ VE YUVALAR

İŞÇİLER BAKIMINDAN;

16 Ağustos 2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan;

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK

konuyu düzenlemektedir.

Yönetmelikte sayılan ana ilkeler şunlardır.

1-Yasal dayanak 6331 sayılı kanundur.

2-Kadınlara uygulanır.

3-Kreş/Yurt 66 aya kadar olan çocukları,

4-Emzirme odası ve yurt/kreş açılmasında 6331/ İş Sağlığı Güvenliğine tabi tüm personel sayısı

esas alınır.

5-Gebelik ve emzirmeye başlamanın bildirimi gerekir.

6-Tehlike/risk ve önlemler değerlendirilir.

7-Analık izni biten kadınlar doktor raporu ile çalışmaya başlayabilir.

8-100-150 kadın çalışan var ise en fazlı 250 metre uzaklıkta emzirme odası kurulur.

9-150’den fazlı kadın çalışan var ise 0-6 yaş çocuklar için kreş/yurt sağlanır ve çocukların kalması-bakımı-emzirilmesi sağlanır. 250 metreden daha uzaj olan yerler için işverence araç sağlanır.

10- Çalışan sayısının belirlenmesinde annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocuklar için babaları da bu hesaba eklenir.

11-Aynı işverenin aynı belediye-mücavir alan içindeki diğer işyerleride hesaba katılır.

12-Sağlanacak yerler ortak veya yetkili yurtlar ile anlaşma ile temin edilebilir.

13-Odalara 0-1 yaş, Yurtlara ise 1 yaştan 66 aya kadar olan  ilkokula kaydedilmeyen çocuklar kaydedilir.

14- Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların amaç dışında kullanılması yasaktır.

Yurtlarda 0-24 aylık, 25-48 aylık ve 49-66 aylık çocuklar birbirinden ayrı bulundurulur.

15-İşten önce işe bırakılan çocuklar iş sonunda alınır bu arada çocuklar ile görüşme yapılabilir. Yurt kurallarına uyulması gerekir.

16-Çocuklar katılımdan önce doktor kontrolünden geçirilir, kaldıkları sürece beslenir ve eğitime tabi tutulurlar.

 

 

MEMURLAR BAKIMINDAN ;

657 SAYILI KANUNDA ;

Madde 191 –“Devlet Memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal tesisler kurulabilir.

Bunların kuruluş ve işletme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca birlikte hazırlanacak genel yönetmelikle belirlenir.”

 

8/12/1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmış (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Yonetmelikler.aspx )

 

  1. İlgili  kurumda çalışan memurların 0-6 yaş en az 50 çocuğunun olması (anne-baba koşulu ayrı ayrı değil ),
  2. İlgili Bakanın Onayı,
  3. Sosyal Hizmetler Kurumuna bildirim,
  4. Gerekli şartları taşıyan bina veya dairelerde, gerekli doktor ve sağlık personeli denetiminden geçmek ve yeterli idari,temizlik, bulaşık ve benzeri işlerde personel istihdamı,
  5. Çocukların 0-3, 4-5 ve 6 yaş grubu olmak üzere 3 gruba ayrılması,
  6. Çocukların kaydında anne-baba aynı kurumda ise öncelikle, sonra annenin sonra babanın çalıştığı kurumun kreşine başvuru,talep çoksa hizmet süresine göre ayrım,eşitse kura sistemi,
  7. Zihinsel bedensel sakatlığı olanlar kabul edilmez.
  8. Maliye Bakanlığınca belirlenen ücretin ödenmesi,(beslenme ve eğitim giderleri için),  ödemeler bakımevi hesabına yatırılır ve gerekirse beslenme ve eğitim için harcanır. Toplu ulaşım giderleri velilerce karşılanır.
  9. 10 gün ve fazlası  devamsızlık yapan öğrencinin kaydı silinir.

 

 

SONUÇ 6    : Her iki yönetmelik farkları olarak,

-Çocuk sayısı bakımından işçiler bakımından emzirme odaları bakımından 100, kreşler bakımından 150 çocuk sayısı aranırken ve bu hesapta ya çalışan anne, anne ölmüş veya velayet babada ise babalar hesaba girerken memurlar bakımından sayı anne veya baba ayırımı yapılmaksızın birinin memur olmasına göre belirlenirken, Kurum personelinden memur olanların 0-6 yaş grubunda memur olmaları yeterli kabul edilmiştir. Bu noktada Kamu Kurumlarının her iki mevzuata da tabi olacak şekilde memur + işçi veya diğer istihdam şekillerine göre personelinin bulunması halinde bir grup için hazırlanan imkanlardan diğer grupların yararlandırılması bakımından duraksamaya neden olmaktadır. Her iki grup çalışan bakımından kreşler ayrı mı olacaktır.

-İşçiler bakımından getirilen düzenleme işçilerden herhangi bir  ücret istenmemesine dayanırken, memurlar bakımından ücrete dayalı bir yararlanma söz konusu olacaktır.

-İşçi kreşleri uzak ise ulaşım işverence sağlanırken, memur kreşlerinin ulaşımı veya giderleri çocuk velilerinden istenecektir.

-Memur veya işçi kreşlerinde evlat edinilen çocukların yararlanmasına ait açıklama bulunmamasına rağmen nesep bağı yasal olarak kurulduğundan bunlar ilginin çocuğu kabul edilmelidir. Ancak eşlerden birisi evlat edinmiş ise örneğin evlat edinen baba ise kadın işçinin, evlat edinen kadın ise memur kocanın kreşten yararlanmasında sorunlar,

İlk akla gelenler olarak sıralanabilecektir.