BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 3- TAM YIL KAÇ GÜNDÜR ? 365 GÜN 360 GÜN HANGİSİ ?

(tüm kararlar yargitay.gov.tr emsal karar bölümünden aklınmıştır)

İŞÇİ ALACAKLARINA  İLİŞKİN  DAVALAR

  1. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2016/35788 E.  ,  2016/21355 K. 01.12.2016 T.

“…davacının 365 günlük dönemin tamamında hizmet akdiyle çalıştığı, 20.06.2013 gününün 2. çalışma yılının ilk günü olacağı bu nedenle davacının bir yıllık kıdem süresini de doldurduğunun kabulünün gerektiği bu nedenle direnmenin yerinde olduğu..”

​      2Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2015/3984 E.  ,  2016/19520 K. 08.11.2016 T.

“…İhbar tazminatının hesabında Kanunun 32 nci maddesinde yazılı olan ücrete ek olarak, işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülebilir menfaatler de dikkate alınır. Ücret dışında kalan parasal hakların bir yılda yapılan ödemeler toplamının 365’e bölünmesi suretiyle bir günlük ücrete eklenmesi gereken tutar belirlenir...“

3. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2015/3341 E.  ,  2016/13740 K. 09.06.2016

“…Dairemiz kararlarında, ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatlerin, tazminata yansıtılmasında son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamının 365’e bölünmesi suretiyle bir güne düşen miktarın belirleneceği kabul edilmektedir (9.HD. 29.9.2005 gün 2005/342 E, 2005/31714 K., Yargıtay 9.H.D. 12.4.1999 gün1999/5910 E, 1999/7119 K.). Dönemsel bir niteliği olmayan parasal haklar bakımından, yıl içinde yapılan ödemelerin 365 güne bölünmesi suretiyle bir güne düşen tutarın belirlenmesi yerindedir. Örneğin tır şoförünün yıl içinde aldığı sefer (yol) primi sürekli değişiklik gösterebilir ve belli bir dönemin hesaplamada esas alınması zorluk taşıyabilir. Öte yandan, işçiye dini bayramlarda yılda iki kez ödenen harçlığın belli bir dönem için yapıldığını söylemek pek olası değildir. Burada yıllık ödeme tutarının 365 rakamına bölünmesi yerinde olur. Son olarak belirtmek gerekir ki, yılda bir kez yapılan parasal yardımların (yakacak yardımı gibi) tazminata esas ücrete yansıtılacağı ve yıllık tutarın 365’e bölünmesi suretiyle gerçekleştirileceği tartışmasızdır…”

4- Yargıtay 22. Hukuk Dairesi         2014/21411 E.  ,  2015/34270 K. 10.12.2015 T.

“…Dairemiz kararlarında, ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatlerin tazminata yansıtılmasında son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamının 365’e bölünmesi suretiyle bir güne düşen miktarın belirleneceği kabul edilmektedir…  Dosya kapsamında bulunan bordrolardan, davacının son brüt ücretinin 1.501,02-TL olduğu, ayrı ayrı aylık 100,00 TL yemek ile yol yardımı yapıldığı ve aylara göre değişen miktarlarda ciro primi ödemesi yapıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre, mahkemece, giydirilmiş ücret tespit edilirken, söz konusu ödemelerin dikkate alınması, ciro primi yönünden son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamının 365'e bölünmesi suretiyle bir güne düşen miktarın belirlenmesi ve bu suretle hüküm altına alınacak alacakların belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi hatalıdır…  ”

5- Yargıtay 22. Hukuk Dairesi         2015/22193 E.  ,  2015/30031 K. 03.11.2015 T.

“…Somut olayda; davacı işçinin uluslar arası tır şoförü olarak garanti ücret +sefer primi karşılığı çalıştığı dosya kapsamı ile sabittir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının ücret belirlenirken net 935,00 TL garanti ücret + son bir yılda ödenen sefer primlerinin 365'e bölünmesi ile tespit edilen günlük sefer primi tutarı esas alınmıştır. Davacı tanıklarının davacının aldığı ücrete ilişkin beyanları çelişkili olup, gerek emsal ücret araştırmasında bildirilen miktar ve gerekse garanti ücretin asgari ücretin de üzerinde belirlenmiş olması hususları birlikte değerlendirildiğinde; davacının garanti ücretinin bordroda tahakkuk ettirilen brüt 846,50 TL olduğunun kabulü dosya içeriğine daha uygun düşecektir. Sefer priminin belirlenmesinde ise bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Davacının ücreti 846,50 TL garanti ücret + sefer primi olarak kabul edilmeli ve hüküm altına alınan alacaklar bu ücret üzerinden yeniden hesaplattırılmalıdır. Eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…”

SOSYAL GÜVENLİK BAKIMINDAN

6- Yargıtay 10. Hukuk Dairesi         2016/8786 E.  ,  2016/12771 K. 24.10.2016 T.

“…bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayılarının, fiili hizmet süresi zammı olarak ekleneceği, 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirleneceği değerlendirilmelidir…”

7- Yargıtay 21. Hukuk Dairesi         2016/11820 E.  ,  2016/11201 K. 19.09.2016 T.

“…Mülga 506 sayılı Yasanın 77, 79 ve 85. maddeleri ile ... Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen şekilde ve yine 5510 sayılı Yasanın 3. maddesinin 5754 sayılı Yasanın 1. maddesi ile değişik 14 ve 15. alt bentlerinde belirtildiği şekilde ay 30 günyıl ise 360 gün olarak bildirilen süreyi ifade eder ve hesaplamanın bu şekilde bildirilen hizmet cetvelindeki primi ödenmiş gün üzerinden yapılması gerekmektedir.

Somut olayda , İtibari hizmet süresine ilişkin hesaplamanın Kurum kayıtları esas alınarak ve davacının ... 'dan celbedilen hizmet cetvelindeki primi ödenmiş gün sayısı üzerinden yapılması gerekirken ,işveren tarafından sunulan fabrikadaki çalışma sürelerini gösteren hizmet belgesinin esas alınması ve bu suretle davacının kuruma bildirilen hizmetlerinden fazla olacak şekilde tespite karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir...”

ASKERLİK BORÇLANMASINA YIL 365 GÜN ESAS ALINMAKTADIR

8. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi         2015/13699 E.  ,  2016/4329 K. 28.03.2016 T.

“Dava, davacının murisinin askerlik geçen 1 yıllık süresinin 365 gün olduğunun tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddî delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 28.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

9. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi         2014/25946 E.  ,  2015/17053 K. 28/09/2015 T.

“…Davacı, müteveffa eşinin 894 gün prim ve gün sayısı bulunduğundan askerlik borçlanmasında 1 yıllık sürenin 365 gün olarak kabulüne, 2 yıl askerlik hizmeti bulunan müteveffanın prim gün sayısına 10 gün ilavesine, ölüm aylığı almaya hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 28/09/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi…”