BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 5- ALT İŞVEREN ÇALIŞMASININ MUVAZAA ÖRNEKLERİ

ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAA SAYILDIĞI HALLER

1-9. Hukuk Dairesi         2014/6204 E.  ,  2014/21105 K. 23.06.2014

Ulaştırma Bakanlığından Araç Muayene İstasyonu açma yetkisi alan firmanın bu yetkisini bakanlık onayı ile devri halinde devreden firma asıl işveren değildir.

2-22. Hukuk Dairesi         2016/14467 E.  ,  2016/17319 K. 09.06.2016

Her ihale sözleşmesi kendi dönemi ve şartlarında değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bu sebeple, önceki ihale sözleşmelerinin kanuna uygun kurulmamış olması veya muvazaalı olması, sonrakilerin de aynı şekilde kanuna uygun kurulmadığını ya da muvazaaya dayandığını göstermez. Daha sonra yapılan sözleşmenin ayrıca kanuna uygunluk ve muvazaa yönünden değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Bu sebeple davalı tarafından yapılan önceki sözleşmelerin kanuna uygun olmadığına ya da muvazaalı olduğuna ilişkin kesinleşmiş yargı kararlarının bu dava yönünden bağlayıcılığından söz edilemez.

(Bu karardan önce binlerce dosyada Karayolları işyerinden ihale ile iş alan işverenlerin muvazaalı olduğuna karar verilmiştir. Davayı kazanan işçiler yol-iş sendikası ile Karayolları arasında yapılan mutabakat ile geçmiş alacaklarından vazgeçerek Karayollarının asıl işçisi yapılmıştır.)

3- 22. Hukuk Dairesi         2016/32318 E.  ,  2016/28783 K. 20.12.2016

Belediyenin yardımcı iş niteliğindeki Elektrik Ustalığı işinde çalışma muvazaalı değildir.

4-22. Hukuk Dairesi         2016/28976 E.  ,  2016/28384 K. 9.12.2016

Termik santral işyerinin garsonun çalıştırıldığı alt işveren ilişkisi muvazaalı değildir.

5-22. Hukuk Dairesi         2016/27213 E.  ,  2016/25636 K. 21.11.2016

Termik Santral alt işveren üretimde çalışan işçileri muvazaalı

(ancak toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkı için sendika üyeliği veya dayanışma aidatı ödenen dönem sonrası için hak tanınmaktadır. 22. Hukuk Dairesi   2016/16233 E.  2016/20135 K.  21.09.2016 )

6-22. Hukuk Dairesi         2017/895 E.  ,  2017/843 K. 24.01.2017

Muvazaa iddiası varsa asıl ve alt işverenin her ikisini de husumet yöneltilmelidir.

7-22. Hukuk Dairesi         2017/832 E.  ,  2017/616 K. 23.01.2017

Y. Kargo A.Ş.’nin işçisi-müdürü iken acente ile kurularak çalıştırılan kişinin çalıştırılması muvazaa nedeni ile baştan itibaren asıl işveren işçisi sayılmıştır.

8- 9. Hukuk Dairesi         2017/519 E.  ,  2017/1322 K. 09.02.2017

Sendika yetki tespiti davasında taşeron işçilerinin daha önce üniversiteden kadro talep etmeleri ve yeni verilen ihaleli işte çalışmaları muvazaa kabul edilmiştir.

9-9. Hukuk Dairesi         2017/501 E.  ,  2017/2628 K. 27.02.2017

Alt işverenleri değişen, ama değişmeyen radyatör kazan üretim işçisi muvazaaya dayalı çalıştırılmaktadır.

10-9. Hukuk Dairesi         2016/35439 E.  ,  2016/21714 K. 06.12.2016

Türk Telekomun çağrı hizmetlerinde çalıştırılan kişilerin çalıştırılması muvazaadır.

12-9. Hukuk Dairesi         2016/32707 E.  ,  2016/17819 K. 13/10/2016

Avea çağrı hizmetlerini yürüten Asist şirketi arasında çalışanlara Asist tarafından emir ve talimat verildiği kabul edilerek, muvazaa reddedilmiştir.

13-9. Hukuk Dairesi         2016/34918 E.  ,  2016/19201 K. 07.11.2016

Asıl işin devri mümkün olmayan teknik işi alan alt işveren işinde tespitçi kurye olarak çalışma muvazaaya dayalıdır.

14-22. Hukuk Dairesi         2016/30949 E.  ,  2017/74 K. 16.01.2017

Belediyeye ait asıl işlerde de alt işveren ilişkisi kurulabilir, muvazaa sayılmaz.

15- 22. Hukuk Dairesi         2016/30947 E.  ,  2016/25872 K. 24.11.2016

PTT gönderilerinin işlenmesi, taşınması ve dağıtılması işini alt işverene verilmesi muvazaa değildir.

16- 9. Hukuk Dairesi         2016/29337 E.  ,  2016/21495 K. 05.12.2016

Hastane doktoru sekreterinin muvazaa iddiasında tanı ve teşhis işlemlerinde çalıştırılmış ise muvazaa veri hizmetlerinde çalışmış ise geçerli bir alt işveren ilişkisi ile çalışma kabul edilmelidir.

17- 22. Hukuk Dairesi         2016/28934 E.  ,  2016/26845 K.12.12.2016

Bakanlığın ihale ettiği temizlik ve elektrik işleri çalışanları için alt işveren ilişkisi geçerlidir.

18-22. Hukuk Dairesi         2016/26704 E.  ,  2016/29233 K.                     27.12.2016

Termik Santral işyerinde yardımcı olmayan işte çalıştırılan alt işveren ilişkisi muvazaalıdır.

19- 22. Hukuk Dairesi         2016/26650 E.  ,  2016/23967 K. 25.10.2016

TKİ tarafından kömür çıkarılmak ile verilen yerler alt işveren ilişkisi ile değil rödavans  ilişkisi ile verilir.

20- 9. Hukuk Dairesi         2016/26620 E.  ,  2016/20202 K. 17.11.2016

TİGEM İşvereni hizmet alım sözleşmesi ile işi alt işveren verebilir. Muvazaa sayılmaz.

21- 9. Hukuk Dairesi         2016/24818 E.  ,  2016/16859 K. 29.09.2016

davacının 05/06/2007 ile 01/04/2013 tarihleri arasında davalılara ait işyerinde ..............Elemanı olarak çalıştığını, davacının asıl işverenin reklam, tanıtım ve toptan ticareti işini yaptığını, büyük mağazalarda davalıya ait ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini,… davalılar arasındaki muvazaadan taraf olan davalı yararlanamaz.

22- 22. Hukuk Dairesi         2016/24813 E.  ,  2016/24983 K. 08.11.2016

Tıbbi sekreter geçerli  bir alt işveren ilişkisi ile çalışmaktadır.

“…Somut olayda, dosya kapsamına göre, alt işverene verilen iş, veri girişi-tıbbi sekreterlik   işidir. Hizmet alımı konusu olan işin, davalı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yapılabileceği gibi hizmet alımı yoluyla alt işverene de yaptırılabileceği tartışmasızdır. Şu halde, davalı T... Kurumu belirtilen işi alt işverene vermesi 4857 sayılı Kanun'un 2/6-7. maddesi uyarınca mümkün olup, geçerli ve muvazaaya dayanmayan bir asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunmaktadır. Bu anlamda, mahkemece, feshin geçerli sebebe dayanmadığının kabulü doğru ise de, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaalı olduğu sonucuna varılarak, davacının, davalı Türkiye          Kamu Hastaneleri Kurumu’na ait işyerine iadesi doğru olmamıştır.
Açıklanan sebeplerle, davalılar arasındaki alt işveren asıl işveren ilişkisinin geçerli olduğu ve muvazaalı olmadığı anlaşıldığından, davacının, alt işveren ....’deki işe iadesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir…”

23- 9. Hukuk Dairesi         2016/24334 E.  ,  2016/21608 K. 05.12.2016

Bakanlığın dinlenme ve bakımevi garsonu işçi temini ile çalışmaktadır.

24-9. Hukuk Dairesi         2016/24082 E.  ,  2016/20946 K. 28.11.2016

…davacının iş sözleşmesinin haksız feshedildiği 14.08.2015 tarihine kadar asıl işveren davalı banka, alt işveren davalı ... bünyesinde kesintisiz şekilde Kobi Pos Görevlisi Satış Takım Lideri olarak çalıştığı … alt işveren ilişkisi muvazaalıdır.