27.06.2017-7020 KANUN YAPILANDIRMASI (Sosyal Güvenlik Bakımından)

Kanun                  : 27.05.2017 tarihli resmi gazete, yürürlük yayım tarihi, 5510 md.88’e  eklenen hüküm için  01 Ocak 2018

 

Genelgeler         : 2017/21 ve  2017/22 (rücuan alacaklar).

 

Kapsam           : Kanun kapsamı geniş olmakla birlikte  md.1 c başlığından Sosyal Güvenlik için;

1-2017 mart ayı ve öncesi kadar sigorta  primleri; (işçi, memur, bağ-kur’lu, işveren, SGDP,sağlık,isteğe bağlı, topluluk,asgari işçilik vb.)

(Ödeme tarihi geçici 72 ile ertelenen işveren primleri hariç,bunların hemen ödenmesi gerekmez ertelenen sürede ödenir)

2-2016 şubat ve öncesi emekli olup BAĞ-KUR 4/1b kapsamında çalışanların SGDP primleri,

3- 2017 Mart dahil işlenen fiillerin İdari Para Cezaları,

4- Rücusu mümkün aylık ve gelirler için işveren ve üçüncü şahıs borçları.

İSTİSNA            : 6111,6645 kapsamındaki yapılandırmalar kapsam dışında,

Hesap Usulü   : Genel olarak  Yİ-ÜFE oranında aylık değişim oranı ile artış ile hesaplanarak ferilerden vazgeçilir.

-İdari Para Cezalarının ise % 50 alınır aynı usuller hesaplanır.

-Aslı ödenmiş fer’i ödenmemiş borçların % 40 aynı  usulle tahsil edilir.

-Yapılandırmaya başvuru için 4b sigortalısı,EK 5 ve EK 6 sigortalılarının 60 günden fazla prim borcunun  olmaması gerekir.

 

SON BAŞVURU : 30.06.2017 tarihine kadar.

ÖDEME                : 31.08.2017 ve en fazla 18 taksit (ikişer ay arası olan), taksitli ödeme bir miktar borç artmakta, kredi kartı  ile ödeme bu artışa engel olmamakta.

YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBI  : İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

Ayrıca cari dönem primlerinin bir takvim yılında zamanında ödenmemesi, eksik ödenmesi de yapılandırmanın bozulma nedenidir.

HACİZLER             : Ödenen borç nispetinde kalkar, hacizli malın satışı borçlunun istemiyle yapılır.

 

DAVA AÇMIŞ OLANLAR : Borçluların dava açmamaları açılmış olan davalardan vazgeçme dilekçelerini SGK ya vermeleri gerekir. Vazgeçilen davalarda  vekalet ücreti ve  masraf ödenmez. Daha önce ödenmiş ise geri alınmaz.

 

Notlar :

1-Ayrıntılar 2017/21 ve 22 sayılı genelgelerdedir.

2-Rücuya tabi SGK alacaklarında faiz gelir onay tarihi ve harcama tarihinden başlar,SGK tarafından açılan davaların masraf ile vekalet ücreti yapılandırmaya girmez, devam eden davalarda vekillerin borcun tamamı için yapılandırma sonucunu bekletici sorun yaptırmaları, ayrıca kalan alacağın zamanaşımına uğramaması için önlem gerekiyor. ( 2017-22)

3-Yersiz ödenen aylık ve gelir ödemeleri bu yapılandırma kapsamında bulunmamaktadır.