16.09.2017-2011/58 sayılı SGK genelgesinden özetler-SGMD'ye atfen

2011/58 SAYILI GENELGEDEN ALINTILAR

Daha önce en üç kez okumama rağmen,

Genelgenin ilk halinden sonra çıkan genelgeler ile değişiklikler,

Zaman içinde unuttuklarım,

Geçen zamanda zihnimde yerleşen bilgiler ile genelgeyi  yeniden okudum.

Bakalım aldığım notlara sizler neler diyeceksiniz;

ALINTILAR;

 1. 1.4.1981 itibaren 18 yaş öncesi günlerin sonrasına aktarılması yaşlılıkta uygulanır, malullük ve ölümde uygulanmaz (sh.3).
 2. SSK-4a sigortalıları için Emekli yaş hesabında 18 yaş değil 18 yaştan öncede olsa ilk işe giriş tarihi esas alınır(sh.3)
 3. 506 sayılı yasanın EK 5’te yer alan süreler  4a emeklilerinde nazara alınır. 4b emeklilerinde nazara alınmaz(sh.6).
 4. FHZ’nin hesabında 3600 güne tüm FHZ türleri girer ama  aynı türden çalışmalardan örneğin madende 1800 dolmaz ise güne girer ancak bu süre yaştan inmez (sh.7 ve
 5. Dava ile sürekli iş göremezlik oranının artışının belirlendiği durumlarda kararda açıklama yoksa mahkemenin kararının kesinleşme tarihinden gelir bağlanır (sh.14.)
 6. 506 iş kazası gelirleri takip eden günden, 5510 gelirleri takip eden aybaşından başlar. (Sh. 14)
 7. Prim borcu olan 4b sigortalıları borçlarını ödediklerinde borç ödeme öncesi eski (zamanaşımına uğramayan) birikmiş gelirlerini alırlar.(sh.15)
 8. Ayın son günü tatile gelirse, takip eden ayın ilk mesai günü verilen tahsis talebi yeni değil önceki aya aittir.(sh.20 ve sh 37)
 9. Eskiden 1800 günden az gün ile malül aylığı bağlanan ancak çalıştığı için kesilen kişilerin malül aylıkları, malullükleri devam ederse 1.800 gün olmasa da bağlanır.(Sh.21)
 10. 4b sigortalılarından 01.05.2008 sonrası işe girenler kadın 61 erkek 63 olunca 4.600 ile ve her sonraki giriş kademesinde artan günle  emekli olur.(sh.27)
 11. 1.10.2008 öncesi  sigortalılardan 4 1a sigortalıları için yeni dönemde de vergi  indirimi yolu ile emekli olurlar.(sh.30)
 12. 506 Ek 5- ve 5510 Fiili hizmet zammının çit etkisi vardır. İlk işe giriş tarihini geri çeker , buna göre belirlenen emekli yaşından indirim yapılır.(Farklı örnek ve açıklamalar sh34 vd.)
 13. İtibari hizmet zamları yalnızca aylık tutarını etkiler,yaşı etkilemez.(sh.36)
 14. Memuriyet hizmetleri zamanaşımına uğrayanlar, sonradan SSK-BAĞ-KUR aylığı almışlar ise yeni bir tahsis talebi vermeleri  halinde bu sürelerde hizmetlerine eklenir.(sh.36)
 15. MALÜL aylığı talebinde bulunan kişi sigortaya girmede önce malül ise yaşlılık için koşulları var ise yaşlılık tahsis talebi olarak ta kabul edilir. (sh.37)
 16. Tahsis talebinde bulunduğu ay işten ayrılanların ay içinde olmak koşulu ile tahsis talebinden sonra ayrılmaları halinde tahsis talebi geçerlidir. (sh.37)
 17. Yanlış yere-birime  verilen tahsis talebi, Kurumca  hak kazanılan birime-yere gönderilir.İlk başvuru tarihi tahsis talep tarihi kabul edilir.(sh.38)
 18. Geçici iş göremezlik ödemesi alanların tahsis talebinde aylık iş göremezlik ödemesinden az ise çok olan ödeme ile az olan aylık arasındaki fark ayrıca ödenir. (sh.39)
 19. Tahsis talebi önce, borçlanma,ihya, borç  ödemesi sonra ise aylık ödemden sonra başlar. (sh.39)
 20. 4b intibak farklarının aylık bağlanmadan ödenmesi halinde, aylıklar tahsis veya ölüm tarihini takip eden aybaşından başlayacaktır (sh.39)
 21. Başvuru tarihinde tahsis koşulu gerçekleşmeyen ancak takip eden bir ay içinde gerçekleşenlerin ilk tahsis talepleri sonraki ay için yenisi istenilmeden  geçerli kabul edilecektir.(sh.39)
 22. 4b-BAĞ-Kur prim borcu olup, 4a kapsamında aylık alacak olan sigortalının tahsis talep tarihi daha eski olsa bile borcunu ödediği ayı takip eden ay başından  yeni tahsis talebi alınmadan aylık bağlanacaktır.(sh.41)
 23. Yersiz ödeme geçmiş 5 yılın istenilmesinde hizmet çakışmaları nedeni ile gün iptali, yaş, prim gün sayısı veya sigortalılık süresinin yanlış hesabı kurum katası örneklerindendir. (Sh.45) Kurumun çalışma sistemi, uygulama değişiklikleri, personel  kasıt ve kusurları da Kurum hatası olarak kabul edilir. (sh.159)
 24. Tahsis talebinden sonra çıkışı verilmeyenlerin, çalışmalarının fiili olup olmadıkları araştırılır, fiili değilse aylık devam eder. (sh.47)
 25. Kıdem tazminatı alır yazısı -…08.09.1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ise kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki yaş koşulu dışında kalan sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı koşullarını en erken yerine getirdikleri tarihe göre verilmekte olup,..(sh.48).
 26. 1.10.2008 sonrası sigortalının en son statü esas alınır (işçi, memur,serbest çalışan). En son 4 b ve c olan ölenin 1800 gün yok ise 5 yıl 900 gün 4a koşulu oluşuyorsa aylık SSK yani 4-1a kapsamında bağlanır. (sh.49)
 27. Anne-babalar için aylığa hak kazanmada yurt dışı-içi tüm aylıklar, sanki Türkiye aylığı gibi nazara alınır.Sh.52
 28. Ölüm, kız çocuğu örneği, ölümde hak sahibi çalıştı, işi bıraktı örnek 6 ay sonra yeniden talep etti, talep tarihinden, hak sahibi kız evlenip boşanmış ise  boşanmanın kesinleşmesi talep tarihinden önce ise boşanma  kesinleşme tarihinden ölüm aylığı alır.(sh.53,54 ve 59).
 29. Eski Bağ-Kur’lu olup borçlanma tarihinde ölmüş olduklarından hak sahiplerinin askerlik borçlanma talebi reddedilmiş olanlar, yeniden talepte bulunursa askerliği borçlanabilirler.(sh.55)
 30. Evlenen erkek çocuğun aylığı bu nedenle kesilmez. (Sh.59)
 31. Ortalama günlük kazanç hesabına maden işyerlerinde geçen sürelerin dörtte biri,itibari ve fiili hizmet zam süreleri kazançsız günler dahil edilmiştir.
 32. Ölüm aylıkları bir önceki yılın en düşük yaşlılık aylığından az olamaz. (Tam/hak sahibi payı) (sh.67)
 33. A1 aylığı ortalama yıllık kazancın en yakın gösterge-üst gösterge karşılığı alınır.(sh.68)
 34. Üst göstergeden bakıma muhtaç malule 10 puan artırım yapılmaz.(sh.69)
 35. Üst gösterge ABO su 5000 günden az her 240 gün için 1 puan indirim yapılır. En düşük AB0 50 den az olamaz.(sh.69)
 36. 4b-BAĞ-KUR Malül ve ölüm aylıklarında 2000 öncesi ve sonrası hizmet varsa, hesap yalnızca 2000 sonrasına göre yapılır. Ölümde ABO 65 alınır ve 9000 günden fazla her tam yıl için 1,5 puan ekleme yapılır. (sh.74)
 37. Malül aylığı için gerekli gün koşulunu borçlanma-ihya yolu  ile tamamlayan kişilerin borçlanma başvuruları sonuçlanmadan hastane sevkleri yapılır. Ancak masrafları kendileri öder. Bu kişiler için malül kararı çıkmadan borçlar ödenir ise hastane masrafları kendilerine iade edilir. (sh.124-125)
 38. BAĞ-KUR’lunun elinde işe girişte malül raporu 1.10.2008 öncesinde olsa dahi yeniden rapor aldırılır.(sh.128)
 39. İşe girişte malül sayılan 4b sigortalısı yeniden orana gönderilmez. 28/4 e göre aylık bağlanır.(sh.132)
 40. Bakmakla yükümlü olduğu hasta çocuğu olan kadın sigortalının hizmetlerine eklenecek ¼ lük süre 1.10.2008 sonrası olmak üzere çocuğa bakmakla yükümlü olunduğu belirlenen tarihten başlar. Rapor tarihinden değil. (sh.133)
 41. 506 geçici 20’ye tabi sandık emeklisi Belediye Başkanına makam görev tazminatı olmaz. (sh.154)
 42. Yersiz ödemenin diğer hak sahiplerinden kesilmesinde  hak sahipleri itiraz etmedikçe muvafakatları var sayılır.(sh.163)
 43. Otomatik ödeme talimatlarına göre işlemler  hesap hareketi sayılmaz. (Sh.171)
 44. 2008 yılında emekli olanları aylık zam tutarları, genel uygulamadan farklıdır bakınız sh.173.
 45. 2925 ÖLÜM AYLIĞI ALAN KIZ ÇOCUKLARININ EVLENME ÖDENEĞİ ÖDENMEZ (sh.183)
 46. Ek 5 sigortalıları 5510 döneminde ayda 30 gün ödemiş kabul edilir. Ama kazanç tutarı fiilen ödenen kazanç tutarı olarak aylık hesabına girer. (sh.187)