18.03.2018-İşverenler İçin SGK Tarafından Getirilen Yeni Kolaylıklar ve Yapılan Düzenlemeler.

İşverenler İçin SGK Tarafından Getirilen Yeni Kolaylıklar ve Yapılan Düzenlemeler.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan yeni bazı değişikliklerle işverenler için  bazı kolaylıklar getirilmiş ve önemli bazı yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelikle ihdas edilen yeni düzenlemelere göre; aynı işverene ait birden fazla devamlı işyerlerinin tek dosya üzerinden bildirilmesi, ihale yoluyla arka arkaya alınan hizmet alımı işlerinin aynı dosya üzerinden işe devam edilerek bildirimlerinin yapılması, 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı  işyerlerinde eksik gün bildirimi ile ilgili hususların ve bunlar için aranan nitelik ve kriterlerin neler olduğu, bu makalenin konusu olacaktır.

II- Aynı İşverene Ait Birden Fazla Devamlı İşyerinin Tek Dosyada Birleştirilmesi:

Devamını oku...

13.02.2018-İŞVERENLERE 6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İNDİRİMİ 2018 YILI SONUNA KADAR UZATILDI

 

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği üzere, 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddeye (i) bendi eklenerek yapılan düzenlemeye istinaden, Bakanlar Kurulunun 30.05.2013 tarih ve 2013/74966 sayılı kararı ile belirlenen 51 il ve 2 ilçede, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerlerinde, önce 31.12.2016 tarihine kadar, 29.12.2016 tarih ve 2016/9728 sayılı kararı ile 31.12.2017 tarihine kadar, daha sonra, 10.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11190 sayılı kararı ile 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere,  bütün işverenler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi işveren hissesinde uygulanmakta olan beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan daha ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacaktır.

Devamını oku...

09.01.2018-Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri

Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri                            İdari Para Cezaları Getirilmiştir.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

Giriş:

 

Bilindiği gibi, 09.08.2016 tarih  6728  Sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 12. maddesine eklenen yeni bir düzenleme ve yapılan bu düzenlemeye paralel olarak, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlere, 05.12.2017 tarihinden itibaren işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen yeni bazı sorumluluklar ve bu sorumlulukların sonucu olarak da çok ağır idari para cezaları getirilmiştir.

Bu makalenin konusu, 3568 sayılı Kanuna göre yetki belgesi almış meslek mensuplarına getirilen  yeni sorumluluklar ve mesleki faaliyetleri sırasında  bu sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle, işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen muhatap olabilecekleri oldukça ağır idari para cezaları ve aynı yönetmelikle işverenlere getirilen bazı düzenlemelerle ilgili açıklamalar olacaktır. 

II- Meslek Mensuplarına Getirilen Yeni Sorumluluklar:

Devamını oku...

12.12.2017-01.01.2018 Tarihinden İtibaren 50 den Fazla İşçinin Çalışacağı İşyerleri Zorunl

01.01.2018 Tarihinden İtibaren 50 den Fazla İşçinin Çalışacağı İşyerleri

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olacaktır.

Ahmet Ağar

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere işyerinde çalışan sayısına göre kademeli olarak yürürlüğe girmişti.

 

01.01.2018 tarihinden itibaren 50 den fazla ve 100 den az işçinin çalışacağı  ve 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların, zorunlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilmeleri gerektiği, bu makalenin konusunu oluşturacaktır.

 

6740 sayılı Kanunla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda yapılan düzenlemeyle, çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi zorunluluğu getirilmiş ve buna ilişkin çıkarılan yönetmeliğe göre, Bakanlar Kurulu kararı ile 01.01.2017   tarihinden itibaren  yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu kanun ve buna ilişkin çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre, özel ve kamu sektöründe çalışanlardan, Türk vatandaşı olan ve 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların, işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemine işçi sayısına göre kademeli olarak dahil edilmeleri ZORUNLU bulunmaktadır.

 

Buna göre;

Devamını oku...

07.09.2017-İşçiden Alınan İbranamenin Geçerli Sayılması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İşçiden Alınan İbranamenin Geçerli Sayılması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

AHMET AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi, bütün işverenler, hizmet akdiyle çalıştırdıkları işçileri işten çıkarırken veya işçinin kendi isteği ile ya da haklı neden göstererek işten ayrılırken hak ettikleri alacaklarını öderken işçiden, bu alacaklarını aldığına ilişkin bir İBRANAME düzenlemekte ve almaktadır.

İşçi ile işveren arasında düzenlenen ibranamenin geçerli sayılması için yasanın öngördüğü ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun vermiş olduğu kararında da çok açık bir şekilde belirtildiği gibi, ibranamenin geçerli olabilmesi için belli koşulları vardır. İşçiden alınan her ibraname geçerli sayılmamakta ve mahkemelerde itibar edilmemektedir.

Bu makalenin konusu, İşçi ile işveren arasında düzenlenen ibranamenin geçerli addedilebilmesi için yasanın ön gördüğü geçerlilik koşullarının nasıl ve neler olduğu ile ilgili açıklamalar olacaktır.

II- İşçiden Alınacak İbranamenin Geçerli Sayılması İçin Gerekli Şartlar:

Devamını oku...

12.07.2017-Staj Yapan Öğrencilere Verilecek En Az Ücret

Staj Yapan Öğrencilere Verilecek En Az  Ücret

Ahmet Ağar

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

 

Okulların kapanması ile birlik staj yapacak olan stajyerler öğrenciler staja başlamışlardır. Bu makalenin konusu, 6764 sayılı Kanunun 45. maddesi ile 3308 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ve yeni düzenlenmelere göre, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işyerlerinde  staj yapacak olan stajyerlere, işverenlerince ödenmesi gereken ve zorunlu olan en az ücret ile ilgili açıklamalar olacaktır.

 

II- Stajyer Öğrencilere Taban Ücret Olarak Aylık 381,23 TL Verilecektir.

Devamını oku...

12.06.2017-Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması

Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I-Giriş:

Bilindiği üzere, kamu alacaklarının yapılandırılması amacıyla çıkarılan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7020 sayılı  Kanun, 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını oku...

28.05.2017-Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Sigorta Prim Desteği

Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Sigorta Prim Desteği

Aylık 4.941,00 Tl.  Ücret Alanlara da uygulanacaktır.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulunun daha önceki kararında, 20.05.2017 tarih ve 10326 sayılı kararı ile değişiklik yapılarak, Toplu İş Sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için, 01.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret desteği,  prime esas günlük kazancı 164,70 TL  ve altında olanlara da uygulanacağına karar verilmiştir.

Devamını oku...

İŞVERENLERİN SİGORTA PRİMİ TEŞVİK İNDİRİMLRİNDE YASAKLANMA SÜRESİ

İşverenlerin Sigorta Primi Teşvik İndirimlerinde Yasaklama Süresi Bir Yıldan Bir Aya İndirildi.

İşverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesine göre 5 puanlık prim indirimi ve

Bakanlar Kurulunca belirlenmiş 51 ilde uygulanan ilave 6 puanlık indirimi, Ek 2. maddeye göre, Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararlar Kapsamında sağlanan teşvik, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesine göre, Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik, aynı kanunu geçici 15. maddesine göre, İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme şartlarından birisi de, işyerinde yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmamasıdır.

 

Buna göre, yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde, işverenler bir yıl süreyle sağlanan prim indirimi ve destek unsurlarından yararlanamaz

Devamını oku...

31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacak İşçiler İçin İşverenlere

31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacak  İşçiler  İçin

İşverenlere Sigorta Primi Desteği Yapılacaktır.

I- GİRİŞ:

 

Bilindiği gibi, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17. madde ile  özel sektör işverenlerince 01.02.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar, mevcut çalışan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınacak olan işçilerin, asgari ücrete takabül eden bütün sigorta primi ve gelir vergisi İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

 

Bu makalenin konusu, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel sektör işverenlerine getirilmiş olan sigorta prim desteğinden kimlerin nasıl ve ne şekilde yararlanacakları ile ilgili açıklamalar olacaktır.

 

 

II- 31.12.2017 Tarihine Kadar İşverenlere Getirilen Prim Ve Vergi Desteği:

Devamını oku...

Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Girmeleri Zorunlu Olmamalıdır.

Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Girmeleri  Zorunlu Olmamalıdır.

Ahmet Ağar

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 01.01.2017 tarihinden itibaren kademeli olarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

6740 sayılı Kanunla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunda yapılan düzenlemeyle, çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi zorunluluğu getirilmiş ve buna ilişkin çıkarılan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”, Bakanlar Kurulu kararı ile 01.01.2017 tarihinden itibaren  yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu kanun ve çıkarılan yeni yönetmelik hükümlerine göre, özel ve kamu sektöründe çalışanlardan, Türk vatandaşı olan ve 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilmeleri zorunlu bulunmaktadır.

Devamını oku...

İşverenlerce Çalışanlarına Verilen Hatıra Altını İle Şehir İçi Yol Yardımı Sigorta Primin

İşverenlerce Çalışanlarına Verilen Hatıra Altını İle

Şehir İçi Yol Yardımı Sigorta Primine Tabi Tutulacaktır.

Ahmet AĞAR                      Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80. maddesinde, işverenleri tarafından sigortalılarına yapılacak hangi ödemelerinin sigorta primine tabi tutulacağı ve hangisinin tabi tutamlayacağı açıklanmış olmakla birlikte, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara işverenleri tarafından yapılan  bazı ödemelerin sigorta priminden istisna olup olmadığı konusunda tereddütler meydana gelmekte ve bunun sonucunda bazı yanlışlıkların yapıldığı bilinmektedir.

Bu makalenin konusu, işverenlerce personellerine verilen hatıra altını ile şehir içi yol yardımı bedelinin sigorta primine tabi olduğu ve hangi nakdi ödemelerin sigorta priminden istisna olduğu ve bununla ilgili SGK tarafından yapılan son düzenlemenin açıklanması olacaktır. Buna göre;

 

II- Sosyal Güvenlik Kurumu Hatıra Altınlardan Prim Kesintisi Yapılmasını

İstemektedir.

Devamını oku...

BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA 5 PUANLIK PRİM İNDİRMİ, DOĞUM YAPAN KADINLARA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞ

BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA 5 PUANLIK PRİM İNDİRMİ,

DOĞUM YAPAN KADINLARA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI GETİRİLDİ

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

 

Bilindiği gibi, çalışma yaşamında toplumsal talep ve beklentilerin karşılanmasına yönelik olarak son dönemde önemli bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birisi; 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanunun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 62. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasına eklenen yeni bir hükümle, isteğe bağlı sigortalılar hariç olmak üzere, kanunun 4/b (Bağ-Kur) kapsamında bulunan sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık indirimin yapılmış olması,  bir diğeri ise, 29.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununda doğum sonrası kısmi süreli çalışma ile ilgili yapılan düzenlemeye uygun olarak 08.11.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelikle doğum yapan kadınlara Kısmi Süreli Çalışma Hakkı ile ilgili şekil ve şartların belirlenmiş olmasıdır.

 

Bu makalenin konusu, 6745 sayılı Kanunla Bağ-Kur’lulara getirilen beş puanlık prim indirimine ilişkin  yapılan düzenleme  ile doğum yapan kadınlara,  doğum sonrası Kısmi Süreli Çalışma yapabilecekleri ve ücretsiz izne ilişkin getirilen şekil ve şartlara ait  açıklamalar olacaktır.

Devamını oku...

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I-Giriş:

Bilindiği üzere; kamuoyunda  Torba Kanun olarak bilinen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı  Kanun,  19.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6736 sayılı Kanunla yapılan ve “AF” olarak kabul edilen bu düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çıkarılan  33. “AFFI ” olarak tarihe geçecektir.

6736 sayılı Kanunla, SGK’nın bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesi ile ilgili yapılan düzenleme ve bu konuda  SGK’ya borçlu olanların yapacakları işlemler ve süreçler hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanmış olan  2016/18 VE 2016/22 sayılı genelgeler, bu makalenin konusunu  oluşturacaktır.

 

II- Yapılandırma Kapsamına Giren Kurum Alacakları:

Devamını oku...

SGK Prim Ve İdari Para Cezası Borçların Yeniden Yapılandırılması.

SGK Prim Ve İdari Para Cezası Borçların Yeniden Yapılandırılması.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I-Giriş:

Bilindiği üzere; kamuoyunda  Torba Kanun olarak bilinen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı  Kanun,  19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6736 sayılı Kanunla yapılan ve “AF” olarak kabul edilen bu düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çıkarılan  33. “AFFI ” olarak tarihe geçecektir.

6736 sayılı Kanunla, SGK’nın bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesi ile ilgili yapılan düzenleme ve bu konuda  SGK’ya borçlu olanların yapacakları işlemler ve süreçler hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanmış olan  2016/18 sayılı genelge, bu makalenin konusunu  oluşturacaktır.

II- Yapılandırma Kapsamına Giren Kurum Alacakları:

Devamını oku...

Kapıcılık ve Büro Gibi Az Tehlikeli Bütün İşyerleri İçin Doktor Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zo

Kapıcılık ve Büro Gibi Az Tehlikeli Bütün İşyerleri İçin Doktor Ve

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu Mutlaka Kaldırılmalıdır.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve kademeli olarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu Kanun hükmüne göre, 01.07.2016 tarihinden itibaren Az Tehlikeli Sınıfta yer alan bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorunluluğu başlamıştır. Bu düzenlemeye  göre, bir işçinin çalıştığı kamu ve özel sektöre ait bütün işyerleri de dahil olmak üzere, 50’den az işçi çalıştırılan az tehlikeli sınıfta bulunan bütün işyerleri bu kapsamda değerlendirilecek ve bu zorunluluğa uymayan işverenlere oldukça ağır cezalar verilecektir.

6331 sayılı Kanunla az tehlikeli sınıfta yer alan ve bir işçinin çalıştığı bütün işlerlerinde işyeri hekimi (doktor) ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu ve bu uygulamanın iş kazalarını önlemeye hiçbir yararı olmayacağı ve  sadece az tehlikeli işyerlerinde doktor ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğunun mutlaka kaldırılması gerektiği, bu makalenin konusu olacaktır.

II- İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu

Devamını oku...

01.07. 2016 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Bütün İşyerlerinde İş Güve

01.07. 2016 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Bütün İşyerlerinde

İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu Başlayacaktır.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

 

Bilindiği gibi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve kademeli olarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu Kanun hükmüne göre, 01.07.2016 tarihinden itibaren Az Tehlikeli Sınıfta yer alan bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak veya bunlarda hizmet almak zorunluluğu başlayacaktır. Bu düzenlemeye  göre, bir işçinin çalıştığı kamu ve özel sektöre ait bütün işyerleri de dahil olmak üzere, 50’den az işçi çalıştırılan az tehlikeli sınıfta bulunan bütün işyerleri bu kapsamda değerlendirilecek ve bu zorunluluğa uymayan işverenlere oldukça ağır cezalar verilecektir.

Devamını oku...

DOĞUM İZNİ SONRASI KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA VE ÜCRETLERİN BANKAYA YATIRILMASI İLE İ

DOĞUM İZNİ SONRASI KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA VE ÜCRETLERİN BANKAYA

YATIRILMASI  İLE İLGİLİ  YAPILAN DÜZENLEMELER:

Ahmet  Ağar

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi son birkaç ay içinde, çalışma hayatı ile ilgili çok önemli bazı yeni düzenlemeler ve mevcut uygulamalarda değişiklikler yapılmıştır.

 

Bunlardan birisi, 29.01.2016   tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857  sayılı İş Kanununda, doğum sonrası kısmi süreli çalışma  ile ilgili yapılan düzenleme, bir diğeri ise ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 01.06.2016 tarihinden itibaren 5 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesi ile ilgili getirilen  zorundadır.

 

Bu makalenin konusu,  kadın işçiye doğum yapması halinde doğum öncesi ve doğum sonrası verilecek doğum izninin bitiminden sonra ve talebi halinde kısmi süreli çalışma şekil ve şartları ile 5 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin işçilere ait ücretlerini bankadaki hesaplarına yatırması zorunda olduklarına ilişkin açıklamalar olacaktır.

Devamını oku...

Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi,  Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen, 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesiyle, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan işçilerin Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunluluğu getirilmiştir. 25.05.2016 tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçilerin, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmayacağı ile ilgili  getiren yasaklamanın hangi işlerde uygulanacağı ve hangi meslek gruplarını kapsayacağı bu makalenin konusu olacaktır.

II- Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma Zorunluluğu Kapsamında Olan İşyerleri:

Devamını oku...

İŞVERENLERİN 100 LİRALIK SİGORTA PRİMİ HAZİNECE KARŞILANACAK.

İŞVERENLERİN 100 LİRALIK SİGORTA PRİMİ HAZİNECE KARŞILANACAK.

Ahmet Ağar
Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27.01.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile özel sektör işverenlerine 2016 yılında işçi başına 100 TL’lik sigorta priminin Hazine tarafından karşılanacağı hükmü getirilmiştir.

 

6661 sayılı Kanun’un 17. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ve 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren geçici 68. maddesine göre, 2016 yılında uygulanmak üzere, işverenlere yapılacak olan 100TL’lik sigorta prim desteğinin ne şekilde uygulanacağı ve kimlerin nasıl yararlanacağı, bu makalenin konusu olacaktır.

II- 100 TL PRİM İNDİRİMİNDEN KİMLER VE NASIL YARARLANACAK:

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRET VE BUNA ENDEKSLİ OLARAK ÖDENECEK PRİMLERDE MEYDANA GELEN ARTIŞLAR.

ASGARİ ÜCRET VE  BUNA ENDEKSLİ OLARAK ÖDENECEK

PRİMLERDE MEYDANA GELEN ARTIŞLAR.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi, 4857 sayılı Kanunun 39. maddesi hükmü gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından  2016 yılında uygulanmak üzere, milli seviyede yani Türkiye genelinde bütün işyerleri için  tespit edilen asgari ücret, 31.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere, hizmet akdi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan bütün işçiler için  milli seviyede uygulanmak üzere tek asgari ücret tespit edilmiştir.

 

Yeni asgari ücretle birlikte, asgari ücrete endeksi olan Sigorta Primine Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı, yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin Prime Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı,  askerlik, doğum ve yurtdışı hizmet borçlanmalarında, borçlanma talebinde bulunan kişi tarafından belirlenebilecek Sigorta Primine Esas Kazancın günlük alt ve üst sınırı ve buna bağlı olarak da ödenecek prim/borç miktarı artmıştır. Buna göre;

1- Asgari ücret, 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında, işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı brüt 54,90 TL., aylık 1.647,00 TL. olarak belirlenmiştir.

Devamını oku...

2016 Yılında Uygulanacak Asgari ve Azami Ücret Miktarları.

2016 Yılında Uygulanacak Asgari ve Azami Ücret Miktarları.

4857 sayılı Kanunun 39. maddesi hükmü gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2016 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, milli seviyede yani Türkiye genelinde bütün işyerleri için tespit edilen asgari ücret, 31.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere, hizmet akdi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan bütün işçiler için milli seviyede tek asgari ücret tespit edilmiştir. Tespit edilen yeni asgari ücrete göre;

1- Asgari ücret, 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında, işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı brüt 54,90 TL.,aylık 1.647,00 TL. olarak belirlenmiştir.

Devamını oku...

06.05.2015-TORBA KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER VE GETİRLEN YENİLİKLER

TORBA KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER VE GETİRLEN YENİLİKLER:

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi, Torba Kanun olarak adlandırılan  6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 23 Nisan 2015 tarihli  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

6652 sayılı Kanunla, başta 5510, 4857, 6331, 4447, 5434 sayılı Kanunlar olmak üzere bir çok kanunda önemli değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

Bu makalenin konusu, Bağ-Kur prim borçlarının silinmesi, işverenin, yanında çalıştırdığı işçilerden daha az prim ödeyebileceği, şirket yönetim organlarında görev almayan ve sermaye sahibi olmayan kanunu temsilcilerin SGK borcundan sorumlu olmayacakları ve işçilere, eşinin doğum yapması halinde getirilen doğum izni ile ilgili getiren önemli düzenlemelerin açıklanması olacaktır. Buna göre;

Devamını oku...

01.04.2015- Ev Hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla çalışanlara ait EK 1 bildirim formu ile

Bilindiği gibi 01.04.2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde çalıştırılacak olanların Sigortalı olarak bildirilmeleri gerektiği daha önce tarafınıza bildirmiştim. Bu durumda çalışacak olanların sigortaya nasıl bildirilecekleri ile ilgili olarak bu günkü Resmi Gazetede yayımlanan ve ekli bulunan Tebliğe göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az veya 10 günden fazla çalışanların SGK’ya bildirimleri ile ilgili “Bildirim Formları EK1 – EK2” belirlenmiştir.

Buna göre, Ev hizmetlerinde bu kapsamda işçi çalıştıracak olanlar 01.04.2015 tarihinden itibaren çalıştırdığı kişileri SGK’ya bildirmesi gerekmektedir.

Devamını oku...

14.03.2015-EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR BİR NİSANDAN İTİBAREN

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR BİR NİSANDAN  İTİBAREN  SİGORTALI  YAPILACAK

Ahmet Ağar
Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Hatırlanacağı gibi, ev işlerinde çalışanlar için ilk defa 11.08.1977 tarihli ve  2100 sayılı Kanunda yapılan bir düzenleme ile sadece "ücretle ve sürekli olarak çalışanlar" Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına dahil edilmişlerdi. Sürekli olmayıp,  kısmi süreli, gündelikçi olarak ayda bir kaç dün ev hizmetlerinde çalışanlar, sigortalı sayılmayarak  kapsam dışında  bırakılmışlardı ve yanlış olan bu şekildeki uygulama devam etmekteydi.

Uzun yıllardan beri tartışılan ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılık konusu, 10.09.2014 tarih ve 6552  sayılı  Torba Kanun'la 5510 sayılı Kanuna eklenen bir ek madde ile ev hizmetlerinde bir veya birkaç kişi tarafından çalıştırılanların sigortalı sayılacaklarına dair yapılan düzenleme, 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

1 Nisan 2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan bu yeni düzenlemeye göre,  ev hizmetlerinde 10 günden az veya 10 günden fazla çalıştırılacak olanların. sigortaya bildirimlerinin nasıl yapılması gerektiği, bu makalenin konusu olacaktır.

II- EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTAYA BİLDİRİMLERİ:

1- 6552 sayılı Kanunun 55. maddesiyle, 5510 sayılı Kanuna eklenen ve 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan EK  9. maddeye göre, ev hizmetlerinde çalışanlar, ay içinde 10 günden fazla çalışanlar ve 10 günden az çalışanlar olmak üzere  iki ayrı kategoriye ayrılmaktadır.  Şöyle ki;

a) Ev Hizmetlerinde Ay İçinde 10 Gün ve daha  Fazla Çalışanların Sigortalılığı:

 

Ev hizmetlerinde (yemek, temizlik, çocuk, hasta, yaşlı bakımı vb.) bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından  çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK’lı) kapsamındaki sigortalılara ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bunların bildirimi, işverenler tarafından örneği Kurumca hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılacaktır. Süresinde bildirimi yapılmayan her bir sigortalı için  işverene  bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

 

Kanun metninden de görüleceği gibi, ev hizmetlerinde bu kapsamsa, yani ay içinde 10  gün ve daha fazla çalışanlar,  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılacak ve buna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

b) Ev Hizmetlerinde Ay İçinde 10 Günden Az Çalışanların Sigortalılığı:

Yapılan bu düzenleme ile ev hizmetlerinde çalışanlardan, ay içinde 10 günden az çalışanlar için tamamen farklı ve örneği bulunmayan bir uygulama getirilmiştir. Buna göre;

Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak çalıştıranlarca kanunun  82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırı üzerinden  (asgari ücret) % 2  oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecektir. Bu şekilde işçi çalıştıranlar, 5510 sayılı Kanunun uygulanmasında işveren sayılmazlar.

 

Bu şekilde çalışanların sigortalılık tescili, SGK tarafından hazırlanacak ve işe giriş bildirgesi benzeri bir  belgenin, işçi ve çalıştıran tarafından imzalanarak en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar SGK’ya verilmesi gerekir. Sigortalılık başlangıcında bu belge üzerinde çalışma başlangıcına dair kayıtlı en eski tarih esas alınacaktır.

 

Bunlar hakkında yani, ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlara, belli durumlarda sadece iş kazaları ve meslek hastalığı hükümleri uygulanacak olup, bunlara hastalık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.

 

Bu şekilde çalışanlar isterlerse, adlarına ödenen primin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı kazancın (asgari ücretin) %32,5 oranında primi kendileri ödeyebilecektir.   Bunun %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12,5'i genel sağlık sigortası primidir. Bu süre içinde ödenmeyen primin ödenme hakkı düşecektir. Bu şekilde işçi tarafından ödenen primler, 5510 sayılı Kanun’un 4/a maddesi kapsamında (SSK’lı) sayılacaktır.

Bu şekilde prim ödeyenler, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinde yararlanabilecektir.  Ancak, bu süre içinde primler belirtilen sürede ödenmezse, primin ödenme hakkı düşecek ve ileride ödeme imkanı olmayacaktır.

Sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için iş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olması ve sigortalılığının sona ermemiş olması, kanuna göre iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır. Bu sigortalılar ile ilgili iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasındaki işverenin, iş kazasının meydana gelmesindeki sorumluluğu ile ilgili hükümleri uygulanmayacaktır. Çünkü bu şekilde işçi çalıştıranlar, işveren sayılmamaktadır.

Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar ve adlarına sadece % 2 oranında  iş kazası  ve meslek hastalığı primi yatırılanlar, 5510 sayılı Kanunun, Sigortalı Sayılmayanlar başlıklı 6. maddesindeki “Ev hizmetlerinde çalışanlar (Kanunun ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sigortalı olanlar ile ücretle aynı kişi yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar hariç) “ hükmüne istinaden sigortalı sayılmamaktadır.

 

İşçi sayılmayan bu durumda çalışanların, varsa  eşi veya çocuğu üzerinden genel sağlık sigortasından yararlanmaya  devam etmeleri gerekir. Nitekim, EK 9. maddede, “Bu maddenin ikinci fıkrasındaki sigortalılar hakkında Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanır.” denmektedir. Dolayısıyla, ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışan ve adlarına sadece % 2 oranında  iş kazası  ve meslek hastalığı primi ödenenlerin eş veya çocukları üzerinde genel sağlık sigortasından yararlanabilecekleri sonucu ve anlamı çıkmaktadır.

III- SONUÇ :

 

1- 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren, ev hizmetlerinde (yemek, temizlik, çocuk, hasta, yaşlı bakımı vb.) bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından  çalıştırılan ve çalışma süresi ay içinde 10 gün ve daha fazla olanlar, zorunlu olarak kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılacak ve bunlar hakkında 5510 sayılı Kanunun bu kapsamdaki sigortalılara ilişkin tüm hükümler uygulanacaktır.

 

2- Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından  çalıştırılan ve çalışma süresi ay içinde 10 günden az olanlar için, çalıştırıldıkları gün kadar çalıştıranlar (ev sahibi) tarafından asgari ücret üzerinden % 2  oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecektir. Bu şekilde işçi çalıştıranlar, 5510 sayılı Kanunun uygulamasında işveren sayılmayacak, çalışan da işçi sayılmayacaktır.

 

Bu şekilde çalışanlar isterlerse, adlarına ödenen primin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar  asgari ücret üzerinden  %32,5 oranında olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ve   genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödeyebilecektir. Bu şekilde işçi tarafından ödenen primler, 5510 sayılı Kanun’un 4/a maddesi kapsamında (SSK’lı) sayılacak, emeklilik ve sağlık dahil  sigortalılara tanınan bütün hükümler uygulanacaktır.

 

3- Ev hizmetlerinde çalışacak olanlarla ilgili olarak  yapılmış olan bu düzenleme konusunda, SGK tarafından çıkarılması beklenen genelge/ genel yazıda, ay içinde 10 günden az çalıştıkları için sigortalı sayılmamaları nedeniyle, bu durumdakilerin varsa,  eşi veya çocuğu üzerinden genel sağlık sigortasından yararlanmaya  devam edebileceklerine ilişkin açıklık getirilmesi oldukça yararlı olacaktır.

22.01.2015-FAZLA ÇALIŞAMA İÇİN HER YIL İŞÇİDEN ONAY ALINMASI GEREKİR .

FAZLA ÇALIŞAMA İÇİN HER YIL İŞÇİDEN ONAY ALINMASI GEREKİR .

Ahmet Ağar

Sosyal Güvenlik Müşaviri

 

Bilindiği gibi, İş Kanunu’na göre fazla mesai yaptırmak isteyen işveren, işçisinden her yıl Ocak ayında yazılı onay almak zorundadır.

 

4857 sayılı  İş Kanunu’nun 41. maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği hükmü uyarınca, işyerinde fazla çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. İşyerinde fazla çalışma yaptırma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınması ve işçilerin özlük dosyalarında saklanması gerekli ve zorunludur.

 

Ancak, zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için işçiden bu onay alınmaz.

 

Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işyerinde fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz

Devamını oku...

22.12.2014-SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAMIŞ ÜLKELERDE GENEL YABANCI İŞÇİLER ÜÇ AYDAN SONRA

Ahmet Ağar

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ :

11.09.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren  6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 6. maddesinin (e) bendi değiştirilmiş ve yapılan bu değişikliğe göre Kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden itibaren uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar sigortalı sayılmayacaklardır.

6552 sayılı Kanun ile yapılan bu düzenlemenin amir hükmü uyarınca, 11.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde  sigortalı veya emekli bulunup ülkemize en fazla üç ayı geçememek üzere çalışmaya gelenler sigortalı sayılmayacaklardır. Üç aydan fazla süreyle  çalışmaya gelen sigortalılar çalışmaya başladıkları üçüncü ayın dolmasını takip eden günden itibaren sigortalı sayılacaklardır.

 

Yabancı uyruklu işçilerin sigortalılıklarının nasıl olması gerektiği ve bunların ne kadar süreden sonra sigortalı olarak bildirilmesi gerektiği, bu makalemizin konusu olacaktır.

Devamını oku...

10.12.2014-ŞİRKET ORTAKLARININ SGK’YA BİLDİRLMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

Bilindiği gibi, 6552 sayılı Kanunun 61. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 57. madde  ile şirket ortaklarının bildirimleri ile ilgili yapılan düzenlemenin uygulanması konusunda  değişik görüşlerin ortaya atıldığı ve bazı  tereddütlerin hasıl olduğu, sorulan sorulardan anlaşılmaktadır. Konuya açıklık getirmek ve doğan tereddütleri gidermeya çalışmak amacıyla konuyu yakından takip eden biri olarak değerli meslektaşlarıma bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.  Şöyle ki;

Devamını oku...

TORBA YASA İLE GETİRİLEN AVANTAJLAR VE YAPILAN HAKSIZLIKLAR:

TORBA YASA İLE GETİRİLEN AVANTAJLAR VE YAPILAN HAKSIZLIKLAR:

Ahmet AĞAR
Sosyal Güvenlik Müşaviri
I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi, kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6552 sayılı Kanun, 11.09.2014 tarihli ve 29116 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını oku...

İhale Konusu İşler İle Özel Nitelikteki İnşaat İşlerine Ait Eksik İşçilik Borcu

İhale Konusu İşler İle Özel Nitelikteki İnşaat İşlerine Ait Eksik İşçilik Borcu

Peşin veya Taksitle Ödenebilecektir.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I-  Giriş:

Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11.09.2014 tarihli ve 29116 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesi imkanı getirilmiştir.

Devamını oku...

BİR İŞTE ÇALIŞMAYANLARDAN ZORUNLU OLARAK GSS PRİMİN ALINMASI HUKUKA AYKIRIDIR.

 

I- GİRİŞ :

Herhangi bir işte çalışmayan ve sigortalı olmak istediğine dair bir talebi bulunmayan bir kişinin, ZORUNLU olarak Genel Sağlık Sigortalısı sayılması ve iradesi dışında sigorta primi alınması, evrensel hukuk ilkelerine ve Anayasaya aykırı bir uygulama olup, bunun mutlaka değiştirilmesi gerekir.

Bilindiği gibi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kanunlarına tabi olanları tek çatı altında birleştiren, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve uygulanmaktadır.

Devamını oku...

GSS MAĞDUR EDİYOR!

Ülkemizde sosyal güvencesi olmayan ve SGK’ya borçlu kişi sayısı istatistiklere göre 7,5 milyon civarı ayrıca Habersiz borçlandırılan bu kişiler öğrenci, ev hanımı ve 18 yaşını doldurmuş kişilerden oluşuyor.

Devamını oku...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI VE İŞVERENLERİN S

I- GİRİŞ:

Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30/06/2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olup, Kanunun 38. maddesinde yürürlük tarihlerine yer verilmiştir. Buna göre;

1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01/07/2016 tarihinde,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01/01/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yani 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir/girecektir.

Devamını oku...

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILANLARIN TESPİTİ VE TESCİL İŞLEMLERİ

I-GİRİŞ :

Bilindiği üzere, kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda 18/11/2008 tarihli ve 2008-97 sayılı Genelge gereği 2008 yılından itibaren çalışmalar yapılmaktadır. 5510 sayılı  Kanununun 100. maddesi gereğince, Kurum tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ve 5510 sayılı Kanunla Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak kaydıyla, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumları, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge isteme yetkisinin usul ve esaslarını düzenleyen Tebliğ ile Kanunun 8. maddesinin yedinci fıkrası gereğince bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden işlem yaptığı kişilerin kimlik bilgilerinin Kuruma bildirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen tebliğ, 28.09.2008 tarih, 27011 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını oku...

YABANCI İŞÇİLERİN İKAMET TESKERESİ VE SİGORTAYA BİLDİRİMİ

Bilindiği gibi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve  çalışma izninin ikamet izni sayılmasını düzenleyen 27. maddesi 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

11.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 27. maddesine göre; 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 10. maddesine istinaden verilen Çalışma İzni Muafiyet Belgesi, aynı zamanda ikamet izni de sayılacaktır.

Devamını oku...

YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMA

I- GİRİŞ:

Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86. maddesi paralelinde çıkartılmış olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen bilgileri içeren aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK tarafından çıkartılmış olan “İşveren Uygulama Tebliği”in 2.2. numaralı “Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme şekli ve süresi” başlıklı bölümünde belirtildiği üzere en geç ait olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar ilgili üniteye internet ortamında vermekle işverenler yükümlü kılınmıştır.

Devamını oku...

Yeni Asgari Ücret ve SPEK Bilgisi

Bilindiği gibi, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun  2014 yılında  uygulanacak Asgari Ücret ile ilgili kararı, 31 Aralık 2013 tarihli ve 28868 sayılı (3. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Devamını oku...

10 VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİNDE EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU VERİLMEYECEK

I- GİRİŞ:

Bilindiği üzere, 21 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesi ile Yönetmeliğin 102. maddesinde  önemli bazı değişiklik yapılmıştır.

Devamını oku...

İŞVEREN SİGORTA PRİMİNE ALTI PUAN DAHA TEŞVİK İNDİRİMİ GELDİ

I- GİRİŞ:

Bilindiği üzere, 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddeye (i) bendi eklenerek yapılan düzenlemeye istinaden, Bakanlar Kurulunun 14.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/74966 sayılı Karar ile belirlenen illerde, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerlerinde uygulanmak üzere, bütün işverenler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde uygulanmakta olan beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan daha ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki ile ayrıca daha önce uygulanmayan, işverenlerin yurt dışındaki işyerlerine çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen sigortalılar için sigorta primine esas kazanç üzerinden ödenecek Genel Sağlık Sigortası primi işveren hissesinin beş puanlık kısmının hazinece karşılanacağı hükme bağlanmıştır.

Devamını oku...

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU ?

I- GİRİŞ :

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı sayılıp, kimlerin sayılmayacağı, yabancı uyruklu işçilerin  sigortalılıklarına ilişkin kesin hükümler bulunmasına rağmen,  02.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmeliğin 10. maddesi değiştirilerek,  yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilenler, en fazla üç aylık süreden sonra sigortalı olacakları  hükmü getirilmiştir.

Devamını oku...

İSTİRAHATLI OLAN SİGORTALILARIN İSTİRAHAT RAPORLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMAZLIK KAYDI GİRİŞLERİNİN SGK’YA BİLDİRİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ DEĞİŞTİRİLİMİŞTİR

02.03.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İstirahatlı Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumu’na Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ilgili tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır. Tebliğin 5. maddesinde yapılan değişiklik ile istirahat raporlarının, istirahatın  bittiği günü takip eden 5 iş günü içerisinde Kuruma bildirilmesi uygulaması değiştirilmiştir. 

Devamını oku...

İSTİRAHATLI OLAN SİGORTALILARIN İSTİRAHAT RAPORLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMAZLIK KAYDI GİRİŞLERİNİN SGK’YA BİLDİRİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ DEĞİŞTİRİLİMİŞTİR

02.03.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İstirahatlı Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumu’na Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ilgili tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır. Tebliğin 5. maddesinde yapılan değişiklik ile istirahat raporlarının, istirahatın  bittiği günü takip eden 5 iş günü içerisinde Kuruma bildirilmesi uygulaması değiştirilmiştir.
Söz konusu tebliğde yapılan yeni düzenlemeye göre;

Devamını oku...

25.01.2012 Genel Sağlık Sİgortası İle İlgili Merak Edilenler

01.01.2012 tarihinden itibaren Türkiyede ikamet eden herkesi kapsayacak olan Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girmiştir.

Kimler gelir testi yaptıracak, kim ne kadar prim ödeyecek, emekli yaşını bekleyenler gelir testi yaptıracak mı, Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşlarına test zorunluluğu var mı, kız çocukları da GSS Primi ödeyecekler mi?

SGK’ nın verilerine göre hiçbir sağlık güvencesi olmayan yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi 31.01.2012 tarihine kadar, 9 milyon 500 bin yeşil kartlı ise vizelerinin bittiği tarihten itibaren bir ay içerisinde İkametlerinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak Gelir Testi yaptırmaları gerekmektedir.

Devamını oku...

23.03.2012 Bazı İdari Para Cezalarında İki Ay İçerisinde İki Defa İndirim Yapıldı

I- GİRİŞ:

Bazı idari para cezalarında, iki ay içerisinde iki defa indirim yapıldı. Önce 26 Ocak 2012 tarihinde 6270 sayılı Kanunla dörtte bir oranına,  daha sonra da 8 Mart 2012 tarihinde 6283 sayılı Kanunla onda bir oranına indirildi.

Devamını oku...

27.09.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükleri ve Büyük Cezalar Geliyor

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, bir kısım maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği halde, diğer bir kısım maddeleri ise altı ay, bir yıl ve iki yıl sonra yürürlüğe girecektir.

Devamını oku...