10.12.2014-ŞİRKET ORTAKLARININ SGK’YA BİLDİRLMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

Bilindiği gibi, 6552 sayılı Kanunun 61. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 57. madde  ile şirket ortaklarının bildirimleri ile ilgili yapılan düzenlemenin uygulanması konusunda  değişik görüşlerin ortaya atıldığı ve bazı  tereddütlerin hasıl olduğu, sorulan sorulardan anlaşılmaktadır. Konuya açıklık getirmek ve doğan tereddütleri gidermeya çalışmak amacıyla konuyu yakından takip eden biri olarak değerli meslektaşlarıma bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.  Şöyle ki;

 

 

Bilindiği gibi, 6552 Sayılı Kanunun 61. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna Geçici 57. madde eklenmiştir. Söz konusu maddede yapılan düzenlemeye göre; “Kanunun 8. maddenin üçüncü fıkrasında ve 9. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için 9. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile 11. maddenin üçüncü ve altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüklerden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yerine getirilmiş olanlar, kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılır ve idari para cezası uygulanmaz. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilir, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez ” hükmü yer almaktadır.

 

Madde metninden de anlaşılacağı üzere, bu yükümlülükleri yasal süre içerisinde yerine getirmemiş ve bunun için idari para cezaları kesilmiş olanlar kastedilmektedir.

Yani, 5510 sayılı Kanunun geçici 57. maddesinin birinci fıkrası gereği, anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortaklar ve limitet şirkete dışarıdan ortak olanlar için 15 gün içinde işe giriş bildirgesinin verilmemesi (verilmemiş olan) veya anonim şirket yönetim kurulundan ayrılan ortaklar ile hissesinin tamamını bir başkasına devreden limitet şirket ortakları için işten çıkış bildirgesinin 10 gün içinde vermeyen (verilmemiş olan) şirket tüzel kişilikleri tarafından verilmesi gereken işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11.12.2014 tarihine kadar verilmesi halinde, ilgili bildirgelerin kanuni süresinde verilmiş sayılacağı ve idari para cezası uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Buna göre, Anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortaklar ve limitet şirkete dışarıdan ortak olanlar için 15 gün içinde işe giriş bildirgesinin verilmemesi veya anonim şirket yönetim kurulundan ayrılan ortaklar ile hissesinin tamamını bir başkasına devreden limitet şirket ortakları için işten çıkış bildirgesinin 10 gün içinde vermeyen şirket tüzel kişilikleri tarafından verilmesi gereken işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi halinde, ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacak, daha önce uygulanmış ancak tahsil edilmemiş olan tutarlar da  iptal edilecektir.

 

Özetlemek gerekirse;

 

Daha önce şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri daha önce verilmiş ise, aynı kişiler için yeni bir bildirime gerek yoktur. Ancak söz konusu bildirimler yapılamış ise bu bildirimlerin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi gerekmekte olup, ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Yapılan yeni düzenlemenin özü ve muhtevası budur.

 

Limitet şirket ortağının/anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortağının, emekli olması veya bir başka işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olması ya da aynı zamanda bir başka şirkete de ortak/ yönetim kurulu üyesi olması, bildirge verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır. Bu nedenle, sayın meslek mensubu arkadaşlarımın, mükelleflerine karşı zor durumda kalmamaları için bu durumda olan şirket ortaklarının da ortaklığa giriş ve çıkışları ile ilgili bildirimlerinin daha önce yapılıp yapıladığını araştırmalarını ve yapılmamış olanlar varsa bunlara ait bildirimlerinin da 11.12.2014 tarihine kadar SGK’nın ilgili birimine  yapılmasının gerekli ve  zorunlu olduğunu belirterek hatırlatmak isterim.

 

Ahmet Ağar

Sosyal Güvenlik Müşaviri

 

EK-4 SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ 4-A B

EK-5 SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ 4-A B