SGK Prim Ve İdari Para Cezası Borçların Yeniden Yapılandırılması.

SGK Prim Ve İdari Para Cezası Borçların Yeniden Yapılandırılması.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I-Giriş:

Bilindiği üzere; kamuoyunda  Torba Kanun olarak bilinen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı  Kanun,  19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6736 sayılı Kanunla yapılan ve “AF” olarak kabul edilen bu düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çıkarılan  33. “AFFI ” olarak tarihe geçecektir.

6736 sayılı Kanunla, SGK’nın bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesi ile ilgili yapılan düzenleme ve bu konuda  SGK’ya borçlu olanların yapacakları işlemler ve süreçler hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanmış olan  2016/18 sayılı genelge, bu makalenin konusunu  oluşturacaktır.

II- Yapılandırma Kapsamına Giren Kurum Alacakları:

30.06.2016 tarihi itibarıyla 5.742.400 tüzel ve özel kişinin, SGK’ya toplam 38.953.052.000 TL borçları bulunduğu Kurumca tespit edilmiştir. Bu borçlar;

 

2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarih itibarıyla ödenmemiş olan;

1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) (b) ve (c) bentleri kapsamındaki, (SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve Emekli Sandığı) sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

2- Halen ödenebilme kabiliyeti devam etmekte olan (ek 5,  ek 6 ve ek 9 uncu maddeleri

kapsamındaki sigortalılara ait primler dahil) isteğe bağlı sigorta primi ve 506 sayılı Kanunun 86. maddesi kapsamında (noterler, avukatlar ve  Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürdükleri işçilere ait olan) topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 

3- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında

genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi,

4- Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş sosyal güvenlik destek primi

5- Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu Kanunun

yayımlandığı 19.08.2016 tarih itibarıyla ödenmemiş veya Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31.10.2016) başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

6- 30.06.2016 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde ödenmemiş olan idari para cezası,

7- Asılları ödenen alacakların; (19.08.2016) tarih itibarıyla ödenmemiş olan gecikme cezası veya gecikme zamları,

8- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,