26.01.2013 2013 YILI EMZİRME VE CENAZE ÖDENEĞİ %6,16 ORANINDA ARTMIŞ OLDU

SGK Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılına ait Emzirme Ödeneği ve Cenaze Ödenekleri %6,16 oranında artarak tespit edilmiş olup 2013 yılında uygulamaya konulmuştur.

Bugün konumuz emzirme ve cenaze ödeneklerini inceleyeceğiz.

EMZİRME ÖDENEĞİ

Analık sigortasından sağlanan önemli  bir hak  olarak emzirme ödeneği karşımıza çıkar.

 

Hangi Hallerde Karşımıza Çıkar;

  Sigortalı kadına

  Sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe,

 

5510 sayılı SS ve GSS Kanunun 4 -(a/SSK) ve (b/BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalılardan;

A)Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ,

B) Gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakanlık Makamınca onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

 

EVLİLİK ESASI NEDİR?

 

Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme yardımı ödenebilmesi için, doğum tarihinde doğum yapan kadınla Medeni Kanuna göre evlenmiş olması şartı aranacaktır.

 

Sigortalı erkek nikahsız yaşadığı eşi ile çocuğun doğmasından önce  nikah kıyılan saatlerin bile önemi var.

 

Sigortalı erkek için, sigortalının doğum yapan kadınla medeni kanun hükümlerine göre doğumdan önce evlenmiş olması gerekmektedir.

 

Sigortalı erkeklerin eşleriyle evlenme ve çocuklarının doğumlarının aynı günde olması halinde, saat itibariyle evlenme doğumdan önce ise, doğum yardımının yapılması gerekiyor.

 

Ancak, evlilik akdinin icra edildiği saatin tespitine imkan olmaması halinde, henüz doğum yapmış bir kadının o haliyle evlenmesinin zorluğu nazara alınarak evlenme akdinin doğumdan önce yapılmış olduğunun kabul edilmesi gerekiyor.

 

Bu itibarla, sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin analığı halinde SGK’ca gereken yardımların yapılabilmesi için sigortalının doğum yapan kadınla doğumdan önce evli olup olmadığı konusunun nüfus cüzdanındaki evlilik kaydından veya evlenme cüzdanından tespit edilmesi gerekiyor.

 

Sigortalı kadın nikahsız yaşar sevdiği adamdan çocuk sahibi olursa resmi nikah şartı aranmadan emzirme ödeneği alır.

 

EMZİRME ÖDENEĞİNDE 120 GÜN ŞARTI VAR:

 

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, 5510 sayılı SS ve GSSKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a/SSK)  kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli

sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

b) (b/BAĞ-KUR) kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli

sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her

türlü borçlarının ödenmiş olması,

şarttır.

 

EMZİRME ÖDENEĞİNDE 300 GÜN ŞARTINI DİKKATE ALALIM:

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 5510 sayılı SS ve GSSKanunun 9 uncu maddesine göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya karısı analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkeğe, doğum tarihinden önceki 15  ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilebilecektir.

 

Örnek:

İşyerinden 01/08/2007 tarihinde ayrılması nedeniyle 10/08/2007 tarihinde sigortalılık niteliğini yitiren sigortalı erkeğin karısının sigortalılık niteliğinin yitirildiği tarihten itibaren 300 gün içinde, yani 10/08/2007-05/06/2008 tarihleri arasında 09/01/2008 tarihinde doğum yapması ve doğum tarihinden önceki 15 ay içinde yani 09/10/2006-08/01/2008 tarihleri arasında en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi ödendiğinin tespit edilmesi halinde emzirme ödeneğinin ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

 

2013 YILI EMZİRME ÖDENEĞİ MİKTARI:

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2012 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 6,16 olduğu dikkate alındığında, 2012 yılında 89,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2013 yılında 95,00 TL olacaktır.

 

SGK MÜRACAAT EN AZ İKİ GÜNDE ÖDENİR:

1.)Talep Dilekçesi
2.)Doğum Raporu veya KPS'den alınan bilgiler
SGK tarafından 2 gün içinde işlemleri sonuçlandırılacaktır.

 

CENAZE ÖDENEĞİ

5510 sayılı SS ve GSSK 37.maddesinin üçüncü fıkrasında cenaze ödeneği tanımlaması yapılmıştır;
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.
Konuyu Ana Hatları İle Değerlendirdiğimizde;
1.)İş Kazası veya Meslek Hastalığı sonucu,
2.)Sürekli iş görmezlik geliri,
3.)Malullük,Vazife Malullüğü veya Yaşlılık aylığı almakta iken,
4.)Kendisi için 360 gün MYÖ primi ödenmiş,
ölen sigortalının hak sahiplerine SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.
Cenaze ödeneğinin 37.maddesinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

2013 YILI CENAZE ÖDENEĞİ MİKTARI:

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2012 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 6,16 olarak açıklanması nedeniyle 2012 yılında 363,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2013 yılı için 386,00 TL olarak belirlenmiştir.

SGK MÜRACAAT EN AZ BEŞ GÜNDE ÖDENİR:

1.)Sigortalılık durumu 4-1(a) ve 4-1(b) liler için Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi ile müracaat edecekler.
2.)SGK tarafından 5 gün içinde işlemleri sonuçlandırılacaktır.

 

Ödemeler PTT tarafından yapılmaktadır.

 

ZAMANAŞIMI
Tüm ödemeler için 5510/97.maddesine göre 5 yıl içinde alınmadığından hak ortadan kalkar.SGK'na müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hakkında,  yukarıdaki  5 yıl hükümleri uygulanmaz.