28.01.2013 2013 YILI BORDROYA ESAS PARAMETRELERİ UNUTMAYINIZ

Asgari Ücret Rakamı:

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2013 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2013 ila 30/6/2013 ve 1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilerek, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karar ile;

- 1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arası için:

a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 32,62 (otuzikiliraaltmışikikuruş) Türk Lirası,

b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 27,97 (yirmiyediliradoksanyedikuruş) Türk Lirası,

- 1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arası için:

a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 34,05 (otuzdörtlirasıfırbeşkuruş) Türk Lirası,

b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 29,25 (yirmidokuzlirayirmibeşkuruş) Türk Lirası,

olarak tespit edilmiştir.

2013 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

DÖNEM

16 YAŞ ÜSTÜ GÜNLÜK

01.01.2013-30.06.2013

32,62 TL.

01.07.2013-31.12.2013

34,05 TL.

2013 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

DÖNEM

16 YAŞ ALTI GÜNLÜK

01.01.2013-30.06.2013

27,97 TL.

01.07.2013-31.12.2013

29,25 TL.

SGK  Prime Esas Ücretler:

5510 sayılı Kanunun 4 -1 (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arasında sigorta primine esas;

16 yaşından büyük olanların;

Günlük kazanç alt sınırı :       32,62 TL

Aylık kazanç alt sınırı    :     978,60 TL

Günlük kazanç üst sınırı :    212,03 TL

Aylık kazanç üst sınırı    : 6.360,90 TL

16 yaşından küçük olanların;

Günlük kazanç alt sınırı :       27,97 TL

Aylık kazanç alt sınırı    :     839,10 TL

Günlük kazanç üst sınırı :    212,03 TL

Aylık kazanç üst sınırı    : 6.360,90 TL

1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında sigorta primine esas;

16 yaşından büyük olanların;

Günlük kazanç alt sınırı :       34,05 TL

Aylık kazanç alt sınırı    :  1.021,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı :    221,33 TL*

Aylık kazanç üst sınırı    : 6.639,90 TL

16 yaşından küçük olanların;

Günlük kazanç alt sınırı  :      29,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı     :    877,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı :    221,33 TL*

Aylık kazanç üst sınırı    : 6.639,90 TL

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

- Yemek parası:

1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arasında;   32,62 TL x % 6 = 1,96 TL*(Günlük)

1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında; 34,05 TL x % 6 = 2,04 TL (Günlük)

- Çocuk zammı:

1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arasında;      978,60 TL x % 2 = 19,57 TL (Aylık)

1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında; 1.021,50 TL x % 2 = 20,43 TL (Aylık)

– Aile zammı (yardımı):

1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arasında;      978,60 TL x %10 = 97,86 TL (Aylık)

1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında; 1.021,50 TL x % 10 = 102,15 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde, bu defa ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden,

 

Yemek parası için;

Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,

 

Çocuk zammı için;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

 

Aile zammı için;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı

Yıllık Olarak Ödenen Aile Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı,

Formülü vasıtasıyla ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilecektir

 

Sigorta Priminden Muaf Tutulacak Bireysel Emeklilik,Özel Sağlık Primleri:

 

PRİME TABİ TUTULMAYAN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI TUTARLARI

DÖNEM

ASGARİ ÜCRET

İSTİSNA TUTARI

01.01.2013-30.06.2013

978,60

293,58

01.07.2013-31.12.2013

1021,50

306,45

 

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “… işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.” denilmektedir.

 

Buna göre, sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.

 

Bu durumda, özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverenlerce yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

 

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 30 = İstisna Tutarı,

 

Özel Sağlık Sigortası Primi + Bireysel Emeklilik Katkı Payı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarı,

Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

 

Sigortalının özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payının ödendiği aydaki prime esas kazancının, 82 inci maddeye istinaden belirlenen prime esas kazanç üst sınırının üzerinde olması halinde, sözkonusu özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları takip eden iki ayda üst sınır aşılmamak kaydıyla prime esas kazancına dahil edilecektir.

 

Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi veya yalnızca bireysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda ise, prime esas kazanca dahil edilecek tutar, ödenen özel sağlık sigortası primi veya bireysel emeklilik katkı payı üzerinden %30 oranındaki istisna tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Ücret Dışı Ödemelerin İzleyen İki Ayda SGK Prim Alınması Kuralı:

 

Ücret dışında sigortalılara ödenmekte olan prim, ikramiye gibi her türlü ödemeler, ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilerek prime tabi tutulmaktadır. Ancak, sözü geçen ödemelerin ücret ile birleştirilerek prime tabi tutulması durumunda, bazı sigortalıların aylık prime esas kazançları, prime esas kazancın üst sınırını aşabilmektedir.

Bu durumda, sigortalılara, ücretinin yanı sıra prime esas kazanca dahil edilebilecek nitelikte ücret dışında ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki kazançlar, prime esas kazanç aylık üst sınırı aşılmamak kaydıyla prime tabi tutulacak, buna karşın her iki kazanç toplamının üst sınırı aşması halinde, ücret dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi hükmü de dikkate alınarak en fazla takip eden iki ayın prime esas kazanç tutarına dahil edilecektir.

 

Ücretlerde Gelir Vergisi Uygulaması:

 

GVK 103'üncü Maddesi:

 

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Miktarları:

 

10.700 TL'ye kadar %15

26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL fazlası %20

94.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL. fazlası %27

94.000 TL'den fazlasının 94.000 TL'si için 23.025 TL fazlası %35

Ücretlerde Engelliler için Vergi İndirim Uygulaması:

 

GVK 31'inci Maddesi:

-Sakatlık İndirimi Hadlerinde Yapılan Değişiklikler:

-Birinci Derece Sakatlar İçin 800 TL.

-İkinci Derece Sakatlar İçin 400 TL.

-Üçüncü Derece Sakatlar İçin 190 TL.

Ücretlerde Yemek Paraları İstisnası:

 

GVK 23/8'inci Maddesi:

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı:12.00 TL.

 

İdari Para Cezaları:

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arasında işlenen fiiller için 978,60 TL, 1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 1.021,50 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

AGİ:

2013 YILI AGİ İNDİRİM TUTARLARI

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi

Bekar

73,40

Evli eşi çalışan çocuksuz

73,40

Evli eşi çalışmayan

88,70

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

84,40

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

99,08

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

95,41

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

110,09

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

102,75

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

117,43

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

110,09

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

124,77

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

117,43

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

124,77

Evli eşi çalışan 6 çocuklu

124,77

- İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle (çalışanla) birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı yani resmi nikah bulunan kişileri ifade eder.

- Ödenecek aylık asgari geçim indirimi miktarı, Ocak ayında aylık brüt asgari ücretten kesilmesi gereken gelir vergisi tutarını aşamaz.