01.02.2013 GAZİANTEP ‘ te MEYDANA GELEN PATLAMA İLE GÖZLER 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA ÇEVRİLDİ.

Gaziantep 4.Organize Sanayi Bölgesinde Galvaniz fabrikasında meydana gelen İş Kazasında 7 kişi öldü.Bir o kadar yaralı var.

Basına  yansıyan haberlere  göre ölenlerden bir kişinin dışarıdan çağrılan tamirci olduğu,ölen iki Suriyeli için yardım toplama maksatlı firmada bulundukları  söyleniyor.

Tüm bunlara gereken cevabı yapılan araştırmalar sonucu ortaya konulacaktır.

Başta ÇSGB yetkili müfettişleri sahada çalışmalarını sürdüreceklerdir.

Anladığımız kadarıyla işyeri 50 kişiden fazla işçi çalıştırdığı için 30/12/2012 tarihinden itibaren işyerinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi bulundurma yükümlülüğü bulunuyor.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun ile ilgili çalışmaların  yapılıp yapılmadığı sahada yapılacak soruşturmalarda ortaya çıkacaktır.

Şimdi gerekli denetimler yapılırken çalışanların özlük dosyaları da taranacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği anlamında gerekli eğitimler alındı mı?

Mesleki Yeterlilik Belgeleri var mı?

Sağlık Raporları bulunuyor mu?

6331/4.Maddesine göre İşveren bu kanununa göre yükümlülükleri yerine getirmiş mi?

1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

 

6331/5.Maddesine göre Risklerden Korunma İlkelerine Uyulmuş Mu?

a) Risklerden kaçınmak.

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek

6331/10.Maddesine Göre;

1.)İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

 

Bu Kaza İle İlgili İşveren 3 İş Günü İçinde SGK Gereken Bildirimi Yapacak .Sağlık Kurumları da 10 Gününde İçinde  Bilgi Verecektir:

İşveren;

a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.

 

İşveren İş Kazasını 3 işgünü içinde SGK bilgi verecektir.

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

 

Bu arada İş Kazaları için Kaçınılmazlık İlkesi de dikkate alınacaktır.

İşverende Kusur Olması durumunda  İPC uygulanacaktır.

6331/4.madde yazılı hükümlere uyulmaması halinde 2.156 TL.

6331/6.maddesi yazılı hükümlerine uyulmaması halinde 1078 TL başlayan 5390 TL .

6331/10.Maddesi yazılı hükümlere uyulmaması halinde 1617 TL başlayan 4851 TL.

6331 Göre İş Kazası 3 İşgünü İçinde Bildirmeyen işverene 2.156 TL.

10 Gün içinde Sağlık Kurumu bildirmez ise 2156 TL.