FİİLİ HİZMETTE GELEN KOLAYLIK

FİİLİ HİZMETTE GELEN KOLAYLIK

 

FİİLİ HİZMET TABİ İŞYERİ

1

kurşun ve arsenik işlerinin

2

cam fabrika ve atölyelerinde

3

cıva üretimi

4

çimento fabrikalarında

5

kok fabrikalarıyla

6

alüminyum fabrikalarında

7

demir ve çelik fabrikalarının

8

döküm fabrikalarının

9

asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde

10

yeraltı işlerinin; maden ocakları

11

radyoaktif ve   radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde

12

su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde

15

İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde; yangın söndürme işlerinde çalışanlar,

Yukarıdaki işyerleri 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına istinaeden 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmışlardır.

2008 yılı Ekim ayı başından önce itibari hizmet süresi zammı kapsamında iken bu tarihten sonra basım ve gazetecilik işyerlerinde çalışanlar kapsamdan çıkartılmıştır. Ancak, 5510 sayılı Kanuna 6385 sayılı Kanunla eklenen geçici 48 nci madde uyarınca 2008 yılı Ekim ayı başı ile 19/1/2013 tarihini takip eden aybaşına kadar geçen sürede Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına dahil edilmişlerdir.

5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya 6385 sayılı Kanunla eklenen (16) ve (17) nci sıra ile basın ve gazetecilik mesleğinde Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar da 2013 yılı Şubat ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammı kapsamına girmişlerdir.

 

SGK SORUNU GENEL YAZI İLE ÇÖZDÜ

2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanuna tabi olarak 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılan işler ve işyerlerinde çalışıp 2008 yılı Ekim ayı başından sonra da 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında bu çalışmalarını sürdüren sigortalıların, 506 sayılı Kanuna tabi geçen çalışma sürelerinin gerek 1800 gün gerekse 3600 günün hesabında dikkate alınmaması dolayısıyla 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen süreleri için emeklilik yaş haddi indirimden faydalanamadıkları tespit edilmiştir.

Buna göre, sigortalıların 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen işler ve işyerlerinde 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesine göre fiili hizmet süresi zammı ile 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında itibari hizmet süresi  kapsamı dışında prim ödenerek geçen çalışmalarla 2008 yılı Ekim ayı başından sonra fiili hizmet süresi zammına tabi prim ödenerek geçen çalışmalar toplamının 1800 veya 3600 gün olması halinde, sigortalıların 2008 yılı Ekim ayı başından sonra fiili hizmet süresi zammına tabi geçen çalışmaları için emeklilik yaş haddinden indirim yapılacaktır.

Sigortalı çalışmaları 2008 yılı Ekim ayı başından önce başlayanlardan 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamındaki hizmetleri aynı işyerinden bildirildiği tespit edilenlerin aynı işyerindeki çalışmaları devamlılık gösteriyorsa, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalıştığını gösterir bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi halinde, devamlılık göstermeyen hizmetler ise sonradan düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ibraz edilmesi halinde dikkate alınacaktır. Bunun dışında fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işler ve işyerlerinin tespitinde işyeri dosyasındaki işkolu kodu ile işyerinin tehlike sınıf ve derecelendirilmesine ilişkin belgelere de bakılarak karar verilebilecek, ayrıca geriye dönük çalışmaların niteliğine ilişkin denetim yaptırılmayacaktır.

2008 yılı Ekim ayı başından önce geçen çalışmalar sadece 1800 veya 3600 günün hesabında değerlendirileceğinden hizmetin 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi veya 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında geçip geçmediğine bakılmayacağı gibi 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 40 ıncı madde kapsamında olup, bu tarihten önce bu nitelikte çalışması olanlar için 2008 yılı Ekim ayı başından önceye yönelik olarak itibari hizmet süresi veya fiili hizmet süresi zammına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi ile dört aylık sigorta primleri bordrosu istenmeyecek, işverenlerden herhangi bir prim farkı da talep edilmeyecektir.

Örnek :

506 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başladığı 2/5/1992 tarihinden itibaren radyoaktif ve            radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalıştığı SGK  ibraz etmiş olduğu belgeden tespit edilen sigortalı (A), bu çalışmalarını 2008 yılı Ekim ayından itibaren de 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında sürdürmeye devam etmiştir. Bu durumda sigortalı (A)’nın 2008 yılı Ekim ayı başından önce de 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (11) numaralı bendi kapsamında çalıştığı anlaşıldığından 2/5/1992-1/10/2008 süresindeki çalışmalar toplamı 3600 günün hesabında dikkate alınarak 1/10/2008 tarihinden sonra geçen çalışmalar için toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilen sürenin yarısı emeklilik yaş haddinden düşülecektir.

Örnek :

506 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başladığı 7/8/1997 tarihinden itibaren döküm fabrikasında çalışan sigortalı (B)’nin bu çalışmaları 27/3/2007 tarihinden itibaren 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamına alınmış olup, işverenince 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren de 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında hizmet bildirimleri yapılmaya devam edilmiştir. Bu durumda, 27/3/2007 tarihinden önce de 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında çalıştığı SGK  ibraz etmiş olduğu belgeden anlaşılan sigortalı (B)’nin 7/8/1997-27/3/2007 süresindeki çalışmaları toplamı 3600 günün hesabında dikkate alınacak, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen çalışmaları için toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilen sürenin yarısı emeklilik yaş haddinden düşülecektir.

5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı, tablonun (13) ve (14) numaralı sırasında yer alan sigortalılar hariç diğer sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenmektedir. 5510 sayılı Kanunla yaştan yapılacak indirim süresinin hesabı, toplam prim ödeme gün sayısına eklenen sürenin yarısı şeklinde belirlendiğinden yaş hadlerinden yapılacak indirim süresi, prim ödeme gün sayısına 5 yıl ilave edilenler için 2,5 yılı geçmemektedir.

Tablonun (10) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için ise gerek prim ödeme gün sayısına yapılacak ilavede gerekse yaştan yapılacak indirimde süre sınırı uygulanmamaktadır.

Ancak, yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (10) numaralı sırasında yer alan sigortalıların en az 1800 gün, diğer sıralarda yer alan sigortalıların ise en az 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde çalışmış olmaları gerekmektedir.

VEDAT İLKİ

 

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir