TÜRKİYE DE GÖÇMEN KADIN İŞÇİLER

yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır.

Kamu idarelerinin denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin(Polis yada Jandarma), kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların 6735 sayılı Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit etmeleri hâlinde, durum ÇSGB bildirilir.

ÇSGB tarafından görevlilerin yapılan denetimler ,kamu idaresi yada kolluk tarafından yapılan denetimler  bildirimleri ÇSGB yapılır,bunun  üzerine gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre, 6735 sayılı Kanunda yer alan idari yaptırımlar üzerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce İPC  uygulanır.

6735 sayılı Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin

 

TANIMLAMA

İPC

Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya

415 TL.

Yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

415 TL.

Çalışma izni olmaksızın

 

TANIMLAMA

 

Bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya

2491 TL.

Bağımsız çalışan yabancıya

4983 TL.

Yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için

6229 TL.

Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı hâlinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

 

 

6735 sayılı Kanuna göre verilen idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.

Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.

İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. Bu gider, masraf ve harcamaların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hâlinde, bu madde gereğince ödenen tutarlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca işveren veya işveren vekilinden tahsil edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu yukarıdaki tarife de yazılı İPC uygulamasına yapılması gereken itirazlar Kabahatler Kanununa göre yapılacaktır.

Tabi ki bu denetimlerde 5510 sayılı Kanunun İdari Para Cezaları,4857 sayılı Kanun Kapsamında uygulanacak cezalarda gündeme gelecektir.

Göçmen Kadın yada Mülteci Kadın işçiliği ucuz işgücü olarak görülmesi halinde yasadışı işlemin faturası da ağır olacaktır.

İstihdam seferberliğinin düzenlendiği bugünlerde özellikle Göçmen yada Mülteci Kadınları kötü şartlarda çalıştırma konusunda yetkilerden af beklenilmeyecektir.

Özellikle teşvik konusunda yabancı çalışanlara da ayrımcılık yapılmadığından ,ev hizmetlisi konusunda 5510/Ek Madde 9’la kolay sigortalılık,teşviklerde uygulandığı için yasal prosedüre dikkat edilmesi gerekir.

Haksız rekabetinde önüne geçilecektir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde göçmen yada mülteci kadınında hakları olduğunu unutmayalım hatırlayalım istedim.

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

İletişim:05415161962