GÜVENLİK KORUCUSU DA SOSYAL GÜVENLİĞE DAHİL EDİLDİ

GÜVENLİK KORUCUSU DA SOSYAL GÜVENLİĞE DAHİL EDİLDİ

29/04/2017 Tarihli Resmi Gazete de 690 sayılı KHK yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 2013/11 sayılı genelge de önemli değişiklikler gündeme gelecektir.

5510/Ek Madde 15’le Güvenlik Korucuları hakkında yeni düzenlemelere yer verilmiştir.Yürürlük tarihi de 29/04/2017 olarak belirlenmiştir.

Valilikler de bu düzenleme üzerine işe giriş ve işten çıkış bildirgelerini düzenlemeye,primleri ödemeye başlayacaktır.

SGK yetkili İl ve SGM bundan böyle Güvenlik Korucularını artık sigortalı olarak değerlendirmeye tabi tutacaktır.

5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 15 – 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince güvenlik korucusu olarak görevlendirilenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

Güvenlik korucusu olarak göreve başlayanlar ile görevleri sona erenlerin sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgeleri, çalışmaya başladıkları tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili valiliklerce verilir. Bunların prime esas günlük kazançları bu Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırıdır. İlgili primlerin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı valiliklerce ödenir.

Güvenlik korucularının veya valiliğin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen güvenlik korucuları malûl sayılır.

Güvenlik korucusu olarak görev yapmakta iken 55 yaşını dolduranlardan en az 15 yıl bu görevde bulunmuş olanlara yaşlılık aylığı bağlanır. Bu fıkra kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için ayrıca terör suçlarından hüküm giymemiş olmak şarttır. Hüküm giymeden önce aylık bağlanmış olması halinde ise bağlanan aylık kesilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla güvenlik korucusu olarak görevde bulunanların valiliklerin talebi üzerine güvenlik korucusu olarak geçen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmadığı süreleri için müracaat tarihinde geçerli olan prime esas kazanç alt sınırı ve %32.5 oranı üzerinden hesaplanacak prim tutarları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde valiliklerce ödenir. Bu süre içinde sigorta primlerinin ödenmemesi halinde bu Kanunun 89 uncu maddesi hükümleri uygulanarak primler tahsil olunur.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce görevi sona erenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun kapsamında emekli, yaşlılık veya malûllük aylığı ya da 442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmış olanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu madde kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak bu maddede aksine hüküm bulunmaması kaydıyla bu Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Kurum yetkilidir.”

Bundan böyle Güvenlik Korucusu olanlar;

Ø  4 -1 (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır

Ø  Uzun vadeli sigorta kolları ,

Ø  Genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

Ø  Kısa vadeli ve İşsizlik Sigortası Uygulanmaz.

Ø  Çalışmaya başladıkları tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili valiliklerce Güvenlik korucusu olarak göreve başlayanlar ile görevleri sona erenlerin sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgeleri verilir.

Ø  Prime esas günlük kazançları ,prime esas günlük kazanç alt sınırıdır. İlgili primlerin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı valiliklerce ödenir.

Sigorta Kolu

İşveren Payı (%)

Çalışan Payı (%)

Toplam (%)

Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm

11

9

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

0

-

0

Genel Sağlık Sigortası

7,5

5

12,5

İşsizlik Sigortası

0

0

0

Toplam

18,5

14

32,5

 

Ø  Malullük esası, çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen güvenlik korucuları malûl sayılır.

Ø  15 yıl Güvenlik korucusu olarak görev yapmakta iken 55 yaşını dolduranlara yaşlılık aylığı bağlanır.

Ø  Yaşlılık aylığı bağlanması için terör suçlarından hüküm giymemiş olmak şarttır.Hüküm giyilmesi halinde aylık kesilir(tutuklukta kesilmiyor.)

Ø  29/04/2017  tarihten önce uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmadığı süreleri için müracaat tarihinde geçerli olan prime esas kazanç alt sınırı ve %32.5 oranı üzerinden hesaplanacak prim tutarları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde valiliklerce ödenir. Sigorta primlerinin ödenmemesi halinde bu Kanunun 89 uncu maddesi hükümleri uygulanarak primler tahsil olunur.

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir