20.09.2017-İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN TABLOSU


İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN TABLOSU

 

 

 

Kanunun

Maddesi

Yönetmelik

Uygulanmaması Halinde Yaptırım

4857

53.

Var

İPC var

Çalışan Yıllık İzni Ne Zaman Hak Eder

Ücretli Mi?

Kayıt Esası Nedir?

Yıllık Ücretli İzin Hakkından Vazgeçilir Mi?

Ücretsiz İzinler Yıllık İzin Süresinde Dikkat Alınması

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilir.

Ücretli izin kullandırılır.

Her  işçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı tarih yıllık ücretli izin kayıt belgesine yazılır.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Uzun süreli ücretsiz izin alınması halinde bu süreler 1 yıllık süre tamamlanmasında dikkate alınır.

YILLIK İZİN SÜRELERİ

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

İZİN GÜNÜ

MADEN ÇALIŞANI

SÜRELER ARTAR MI

Kullanma Esası

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara

14

18

BİREYSEL VE TİS ARTAR

10 Günden az kullandırılmaz,artan süreler serbest kullandırılır.

b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara

20

24

BİREYSEL VE TİS ARTAR

10 Günden az kullandırılmaz,artan süreler serbest kullandırılır.

c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara

26

30

BİREYSEL VE TİS ARTAR

10 Günden az kullandırılmaz,artan süreler serbest kullandırılır.

GENÇ VE YAŞLI ÇALIŞAN İÇİN YILLIK İZİN SÜRESİ

18  ve daha küçük yaştaki işçilerle ,50  ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

20 GÜN

10 Günden az kullandırılmaz,artan süreler serbest kullandırılır.

YILLIK İZİNDEN HANGİLERİ MAHSUP EDİLMEZ

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan;

ÜCRETSİZ YOL İZNİ DÜZENLEMESİ

YILLIK İZİNİ İÇİN KAYIT ŞARTI

ALT İŞVEREN KONTROLÜ

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan ;

4 güne kadar ücretsiz izin

İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.

Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.

Diğer ücretli ,

Ulusal bayram,

İşveren; çalıştırdığı işçilerin izin durumlarını gösteren, örneği Yönetmeliğe ekli yıllık izin kayıt belgesini tutmak zorundadır.

Ücretsiz izinler ,

Hafta tatili ,

İşveren, her işçinin yıllık izin durumunu aynı esaslara göre düzenleyeceği izin defteri veya kartoteks sistemiyle de takip edebilir.(Bilgisayar ortamında e-imza ile de kayıt altına alınabilinir.)

Dinlenme ,

Genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

İŞ SÖZLEŞME TÜRLERİNE GÖRE YILLIK İZİN KULLANMA ESASI

Mevsimlik veya Kampanya İşlerinde Yıllık Ücretli İzin

Kısmi Süreli , Çağrı Üzerine,Uzaktan  Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin

Geçici İş İlişkisiyle Çalışan İşçilerin Yıllık Ücretli İzinleri

Nitelikleri yönünden bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinin yürütüldüğü işyerlerinde devamlı olarak çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz.

Geçici iş ilişkisi ile çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri hakkında, geçici iş sözleşmesinde aksi belirtilmediği takdirde, Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır.

Yukarıdaki esaslara göre izine hak kazanan kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışan işçilerle tam süreli çalışan işçiler arasında yıllık izin süreleri ve izin ücretleri konularında bir ayrım yapılamaz

 

VEDAT İLKİ

 

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir