18.01.2018-İŞ HUKUKUNDA HER AY HER İŞÇİ İDARİ PARA CEZALARI NEDİR?

İŞ HUKUKUNDA HER AY HER İŞÇİ İDARİ PARA CEZALARI NEDİR?

Sosyal Medya da,Gazetelerde ehil olmayan kişilerin Sosyal Güvenlik Yazarı olarak bolca göründüğü bu dönemlerde bilgi kirliliği artarak devam ediyor.

Bunun yanında bilinçli,araştırmacılığı öne çıkan konuya hakim olan (Sosyal Medya,Gazete ve Dergilerde) Sosyal Güvenlik yazarlarını da şiddetle takip etmenizi tavsiye ediyorum.

Özellikle 4857 sayılı İş Hukukumuzda İdari Para Cezaları Sekizinci Bölüm de düzenlenmiştir.

Ø  İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

Ø  Genel hükümlere aykırılık

Ø  Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık

Ø  Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık

Ø  Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık

Ø  Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık

Ø  İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık

Ø  İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

Öncellikle bu konuda yukarıdaki esaslar doğrultusunda İş Müfettişleri tarafından çalışma hayatında denetimler esas alınarak uyumsuzlukların tespit edilmesi ile birlikte İdari Para Cezaları uygulanır.

Burada asıl can alıcı ve cezalar yönünden ihlal yapılması halinde her işçi,her ay cezası işverenlere maliyet açısıdan önemli bir yüküm getirmektedir.

Bunun için de bu yükü dikkate alarak işverenler gerekli yasal prosedürlere ve ikincil mevzuatı olan yönetmeliklere zaman zaman göz atmaları gerekiyor.

Bakanlığın ilgili sayfasında her yıl İdari Para Cezaları da yer almakta,İşverelere bilgisi verilmektedir.

Aşağıdaki tabloya göre işverenler , çalışan sayısına göre işyerlerinde İnsan kaynakları bölümlerini tekrar kontrol etmeleri gerekir.

A.)Her işçi denildiğinde kural ihlalline uğrayan işçi sayısı

B.)Çalıştırılmayan her ay için denilirse 12 ay boyunca düzenlemelere

Yukarıdaki  kavramlara göre dikkat edilmesi gerekiyor.

İşverenler buna göre sistemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerekir.

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

 

 

 

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Fiil

 

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

5

99/1-a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

Bu durumdaki her işçi için

7

99/1-b

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak

Bu durumdaki her işçi için

7/2 (f) bendi

99/2

7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

8

99/1-c

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

Bu durumdaki her işçi için

14

99/1-c

Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak

Bu durumdaki her işçi için

28

99/1-d

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

Bu durumdaki her işçi için

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

Bu durumdaki her işçi için

30

101

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

32

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

Bu durumdaki her işçi için

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

 

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

Bu durumdaki her işçi için

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

Bu durumdaki her işçi için

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

Bu durumdaki her işçi için

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

Bu durumdaki her işçi için

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

Bu durumdaki her işçi İçin

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

 

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

 

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

 

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

 

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

 

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

 

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

 

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

 

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

 

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

 

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

 

 

4857 sayılı  Kanunda öngörülen idari para cezaları,

Ø  Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüklerince,

Ø  Birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası ise işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kur  il müdürlüğünce verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir.

Ø  4857sayılı Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun(7201) hükümlerine göre yapılır(e-tebligat gibi.)

Ø  4857 Sayılı Kanununa göre idari para cezalarına İtirazlar Kabahatler Kanunu esas alınır.

 

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir