09.11.2012 İş Kazaları SGK Tarafından Soruşturmaya Tabidir.

Bugün özellikle eski adıyla SSK, yeni adıyla 4-1(a)'lı sigortalının uğradığı İş Kazalarının,SGK tarafından soruşturma kapsamında değerlendirilmesini, işverenlere bilgi olması adına inceleyeceğiz.

SGK bildirilen İş Kazaları mercek altına alınarak soruşturma kapsamına alınıyor.

 

SGK’na (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine) bildirilen bir olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hususunda bir karara varılabilmesi için, SGK’nca gerektiği taktirde, SGK denetim  memurları tarafından  yada  SGK müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir.

Neden Soruşturmaya İhtiyaç Duyulur?

SGK’ca ,iş kazası soruşturmaları, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” ile yada ‘’e-sigorta’’ ile  bildirilen İş Kazası olayının ;

  • İş Kazası sayılıp sayılmayacağı,
  • Bu sigorta kollarından yararlanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği,
  • İşveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin uygulanıp uygulanmayacağı,
  • Olayın meydana gelmesinde sigortalının kastı, ağır kusuru,
  • İşverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi ,
  • Üçüncü şahısların kusurlu halleri sonucu meydana gelip gelmediği konularında karar verilebilmesi için yapılır.

1.)SGK, işverence düzenlenen iş kazası bildirgesi ve eki belgeler ile Kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlemiş olduğu belge ve tutanaklardan, sigorta olayı için gerekli bilginin temin edilmesi koşuluyla, başka bir soruşturma ve denetime gidilmeden üniteler tarafından (Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerince) olayın iş kazası sayılıp sayılamayacağına karar verebilir.

2) Ünite tarafından,(Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerince) 1 nci maddede açıklanan esaslar doğrultusunda SGK’na  ibraz edilen belge ve bilgilerin incelenmesi sonucu karar verilemeyen, şüpheli görülen ve tereddüt edilen (birinci maddedeki hal ve durumların dışında, belge ve bilgilerin yetersizliği, belge üzerinde tahrifat, ifadeler arasındaki çelişki, ihbar, şikayet vb.) uzun süreli tedavi gerektiren, maluliyet veya ölümle neticelenen, SGK’na  büyük mali yük getiren iş kazaları SGK’nun  denetim memurlarınca yada  SGK  Müfettişlerince soruşturma yapılabilir.

3) Olay ile ilgili olarak SGK’nun  denetim memurlarınca  yada SGK  müfettişleri tarafından düzenlenen rapor ve tutanaklarda gerekli bilgilerin yer alması veya yargı kararının bulunması durumlarında, üniteler tarafından  (Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerince)  ikinci bir incelemeye gerek duyulmaz.

4) Ölümle sonuçlanan iş kazalarından, en az bir kişinin ölümü ile sonuçlanan iş kazaları (aynı kazadan etkilenen birden fazla kişi varsa bir bütün olarak) ile maluliyetle sonuçlanan iş kazalarından ise, iş kazası ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine intikal eden bilgi, evrak yada raporlardan el, kol, bacak ve göz gibi uzuv kayıpları ile boyun, omur ve bel kırılması yada ruhsal travma sonucun sürekli bir arızanın mevcut olduğu anlaşılan iş kazalarının soruşturulmak üzere, Rehberlik ve Teftiş Grup  Başkanlıklarına intikal ettirilir,

Ancak, yukarıda kayıtlı (4) üncü maddede belirtilen durumlar dışında, ölümlü olmayan iş kazası, hallerinin soruşturulmasının ve incelenmesinin, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri  ile Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görevli Sosyal güvenlik  denetmenleri  tarafından yapılmasıdır.

5) SGK’na  bildirilen iş kazası olayına ilişkin düzenlenen belge ve bilgilerin gerçeğe uymadığı ve olayın incelenmesi sonucu iş kazası olmadığının anlaşılması halinde, SGK’ca  bu olay için yersiz olarak yapılmış ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan 5510 SS ve GSSKanunun 96 ncı maddesine göre tahsil edilir.