19.11.2012 İlk Defa 5510 Tabi Olanların SGDP Çalışma Esasları Nedir?

İLK DEFA 5510 TABİ OLANLARIN SGDP ÇALIŞMA ESASLARI NEDİR?

İlk defa 5510 sayılı Kanunun 4-1 (a), (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı olup, yaşlılık aylığı alanlardan Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışma esasları aşağıda belirlenmiştir.

 

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

a) 5510 sayılı Kanununa göre ilk defa sigortalı olan  4 -1 (a), (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar, yaşlılık aylığı bağlananlar, 5510 sayılı Kanunun 4-1 (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, yaşlılık aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir.

b) İlk defa 5510 sayılı  Kanunun 4 -1 (a), (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı olup, 5510 sayılı Kanunun 4 -1 (b) bendi kapsamında çalışanlardan, sigortalılık faaliyetine son vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı istekte bulunanlara yaşlılık aylığı bağlanır.

2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında olanlardan, tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç, almakta oldukları veya bağlanacak yaşlılık aylıklarının %15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Yaşlılık aylığından kesilecek olan bu tutar, 5510 sayılı Kanunun 4-1 (b) bendine tabi sigortalılara ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamaz.

3) 5510 sayılı Kanunun 4 -1 (b) bendi kapsamında olup, aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilen sigortalılardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi alınmadığından bunlara bu sigorta kollarından sağlanan yardımlar yapılmaz. Sosyal güvenlik destek primine tabi olanların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.

4) 5510 sayılı Kanunun 4-1 (b) bendine tabi faaliyete başladığı için 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre yaşlılık aylığı kesilenler, tercihlerini sosyal güvenlik destek primine tabi olma yönünde, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar ise tüm sigorta kollarına tabi olma yönünde değiştirebilirler.

5) 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası gereğince tercih değişikliği talebinde bulunanların bu değişikliğe ilişkin talepleri, örneği SGK ‘ca hazırlanacak sigorta kolu tercih bildirimi ile alınır. Bunlardan tüm sigorta kollarına tabi olmak isteyenlerin aylıkları, bildirimin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi izleyen ödeme dönemi başında kesilir. Sosyal güvenlik destek primine tabi olmak isteyenlerin aylıkları ise, bildirimin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi gereğince yeniden hesaplanmak suretiyle başlatılır.