AHİLİK SANDIĞI 2018 YILINDA BAŞLIYOR


AHİLİK SANDIĞI 2018 YILINDA BAŞLIYOR

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Ek Madde 6 ile,Esnaf Ahilik Sandığı ile düzenleme gelmiştir.

ÇALIŞMA VE İŞKUR MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİ

Esnaf Ahilik Sandığı, Kurum Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde işletilir ve yönetilir. Esnaf Ahilik Sandığı, Fon kaynakları ile aynı usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

SAYIŞTAY DENETİME TABİ

Esnaf Ahilik Sandığı, Sayıştay tarafından denetlenir.

GELİR VE GİDERLER

Devamını oku...

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YAPILAN YENİLİKLER NİSAN AYINDA YÜRÜRLÜKTE

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YAPILAN YENİLİKLER NİSAN AYINDA YÜRÜRLÜKTE

5510 sayılı SS ve GSS Kanunda yapılan değişikliklerle birlikte GSS uygulamasında yapısal değişiklikler yapılmaya başlandı.

53 TL UYGULAMAYA GEÇİYOR

“60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı, prime esas kazanç tutarı olarak esas alınır. Ancak, tescil tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde gelir testi talebinde bulunanlardan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında tespit edilenlerin bu sürelerde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir.”

Açıklama yapılırsa;

Devamını oku...

TÜRKİYE DE GÖÇMEN KADIN İŞÇİLER

yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır.

Kamu idarelerinin denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin(Polis yada Jandarma), kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların 6735 sayılı Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit etmeleri hâlinde, durum ÇSGB bildirilir.

ÇSGB tarafından görevlilerin yapılan denetimler ,kamu idaresi yada kolluk tarafından yapılan denetimler  bildirimleri ÇSGB yapılır,bunun  üzerine gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre, 6735 sayılı Kanunda yer alan idari yaptırımlar üzerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce İPC  uygulanır.

6735 sayılı Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Devamını oku...

SÜT İZNİ İÇİN FAZLA MESAİ KARARI MI ÇIKTI?

SÜT İZNİ İÇİN FAZLA MESAİ KARARI MI ÇIKTI?

Özellikle katıldığımız seminerlerde belki de en çok ortaya atılan sorulardan biri de yeni doğum yapan anneye süt izni sürelerini kullandırılmaması halinde ileride bu sürelere ait fazla mesai ücreti isteme hakkı doğar mı diyerek sorular yönlendiriliyordu.

Yargı kararlarına göre böyle bir hak doğmuyordu.

Son yıllarda Yargının verdiği kararla birlikte artık süt izni esnasında çalıştırılan anneye bunun parasal değer olarak fazla mesai olarak değerlendirilmesine karar verildi.

4857 sayılı Kanunun 74’üncü Maddesinde Analık Çalışma ve Süt İzni yer verilmiştir.

Devamını oku...

BU TEŞVİKİ İŞVERENLERE 11 AY ÇALIŞANLAR SAĞLIYOR

BU  TEŞVİKİ  İŞVERENLERE 11 AY ÇALIŞANLAR SAĞLIYOR

9.2.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17. ve geçici 18. madde eklenmiştir.

4447/Geçici 17.Madde Sosyal Güvenlik Kurumunu,4447/Geçici Madde 18 ise Vergisel anlamda teşviki getirmiştir.

İki teşvik de asgari ücret düzeyinde uygulanacak olup,Sigorta payının işçi ve işveren kısmının tamamı,işsizlik dahil olmak üzere,vergisel anlamda AGİ düşülerek gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyeceklerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Devamını oku...

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-2


MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-2

HATALAR VARSA DÜZELTME ESASI

1) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içerisinde elektronik ortamda verilmesi esastır. Kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.

2) Daha önce verilmiş bulunan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu dönemlere münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

Devamını oku...

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-1


MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-1

“Muhtasar Beyanname”

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken belgedir.

“Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”

Devamını oku...

SAAT ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ŞUBAT AYINDA 225 SAAT ÜZERİNDEN AYLIK ALMAZ/ŞUBAT AYI İNCELİKLERİ


SAAT ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ŞUBAT AYINDA 225 SAAT ÜZERİNDEN AYLIK ALMAZ/ŞUBAT AYI İNCELİKLERİ

TİS tabi işyerlerinde çalışanlar için Şubat ayında çalışma saati hesaplandığında tatil süreleri dahil 28x7,5=210 saat hesabına göre ödeme yapılır.

Örnek:

TİS 20 Lira saat ücretli işçi Ocak Ayında 31x7,5=232,5 saat karşılığında 4650 TL/Brüt Maaş almışken,Şubat Ayında 4200 TL/Brüt Maaş alacaktır.

Şubat ayında TİS tabi işçi 450 TL. eksik Brüt Maaş Alacaktır.

SGK esas matrahı ise 30 Gün olarak beyan edilecek Şubat SPEK ise 4200 TL. olacaktır.

Maktu aylık ile çalışanlar ise yıllık 2700 saat göre hesap yapılırken,saatli ücretlerde yıllık 2737,5 saate göre + 37,5 saat fazla Brüt Maaş alacaktır.

Saat ücretli ayın 31’inde 31 güne göre değerlendirilmesiyle maktu aylık alana göre 37,5 saat avantajı vardır.

ŞUBAT AYINDA İNCELİKLERİ HATIRLAYALIM

Devamını oku...

ESKİ DEVLET MEMURU ALT SINIR AYLIĞI KORUMASIYLA 1.750 TL. AZ MAAŞ BAĞLANMAZ

ESKİ DEVLET MEMURU ALT SINIR AYLIĞI KORUMASIYLA 1.750 TL. AZ MAAŞ BAĞLANMAZ

2008 yılı Ekim ayı başından önce memur olan, Emekli Sandığı’na tabi  emekliliklerinde de alt sınır aylığı uygulamasında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilir.

İLK ALTI AY İÇİN ALTSINIR AYLIĞI

Devamını oku...

1 AY GECİKMELİ ENGELLİ EMEKLİ OLUNCA MAAŞI KARŞISINDA ŞOK ETKİSİ YAŞADI

1 AY GECİKMELİ ENGELLİ EMEKLİ OLUNCA  MAAŞI KARŞISINDA ŞOK ETKİSİ YAŞADI

Engelli Bay okurum 05/12/1978 doğumlu olup %55 engelli olup  25/06/1998 tarihinde SSK olmuş ,4080 günü var.

İlk sigortalılık tarihi

III. Derece

(Yüzde 40-59 arası )

06.08.1997-05.08.2000

18 yıl, 4080 gün

YIL

GÜN

YIL

ABO

Devamını oku...

SON DÜZENLEME ÇIRAKLARIN ÜCRETLERİNİN AZALMASINA MI NEDEN OLDU?

SON DÜZENLEME ÇIRAKLARIN ÜCRETLERİNİN AZALMASINA MI NEDEN OLDU?

Geçici Madde 12 – (Ek: 2/12/2016 - 6764/48 md.) 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz.

Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenir.(3308.Mesleki Eğitim Kanunu)

**

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere ;

Devamını oku...

3600 GÜNLE BAĞLANAN EMEKLİ AYLIĞI YANINDA 10 BİN GÜNLE EMEKLİ AYLIĞI SÖNÜK KALDI


3600 GÜNLE BAĞLANAN EMEKLİ AYLIĞI YANINDA 10 BİN GÜNLE  EMEKLİ AYLIĞI SÖNÜK KALDI

Okurumuz  01/02/1959 doğumlu olan Ayşe Hanım 01/01/1995 yılında Konfeksiyon çalışanı olarak çalışma hayatına atılmıştır.31/12/2004 tarihine kadar kesintisiz aynı işyerinde asgari ücretten çalışmış.Bir daha da çalışmayarak emekli olacağı 01/02/2017 tarihini beklemiştir.

Kendisi evraklarını gönderdiğinde maaşının yaklaşık olarak hesaplanmasını istedi.

Okurumuz aslında ABO ve kazançlarına baksak bile 2008/09 ayında belirlenen alt sınır aylığa takılmıştır.

Matematiksel işlemler yapıldıktan sonra aylığı 2017 yılı zammı ve ek ödemesi dahil olmak üzere:1.245 TL.

Diğer Okurumuz ise..10 BİN GÜNÜ VAR…

Devamını oku...

15 YIL 3600 GÜNDEN HESAPLANAN FARKLI MAAŞLAR

15 YIL 3600 GÜNDEN HESAPLANAN FARKLI MAAŞLAR

Bay okurumuz 60 Yaşında 3600 günü var.15 yıl 3600 günle emekli maaşı bağlanmış.(Bakmakla Yükümlüsü Yok)

Okurumuzun günlerini dikkatle baktığımızda primleri asgari ücretten ödenmiştir.

Askerliğini borçlanmış,2008/Ekim sonrası 1230 gün kadar 4/b isteğe bağlı ödemiş,geri kalan süreleri 4/a çalışarak tamamlamıştır.

YIL

GÜN

1999 ÖNCESİ

1530

2000-2008/09

0

2008/10

2070

TOPLAM GÜN

3600

 

Alt Sınır Aylıkları Kontrolü Yapılır.

Devamını oku...

EMEKLİ MAAŞI BAĞLANAN SİGORTALI ŞİMDİ GEÇMİŞ YILLARI SORGULUYOR


EMEKLİ MAAŞI BAĞLANAN SİGORTALI ŞİMDİ GEÇMİŞ YILLARI SORGULUYOR

01.01.1971 Doğumlu Bayan okurum 01.01.1990 tarihinde ilk defa sigortalı olmuş.1999 öncesi ve sonrası çalışmaları asgari ücretten olmuştur.Okurumuz aslında emekliliğini planlamadığı gibi,kazanç yönünden asgari ücretli olarak çalışmıştır.

Sigortalı 26 yıl,19 yaşında sigortalı olmuş,27 yıl beklemiş.

Devamını oku...

TBMM İŞSİZLİK SİGORTASINDA/ SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEMER VAR

TBMM İŞSİZLİK SİGORTASINDA/ SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEMER VAR

GSS TEK PRİM DÖNEMİ BAŞLIYOR

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8500 linki tıkladığınızda 24/08/2016 tarihinde detaylı olarak yazmıştık.

Aslında GSS zorunlu değil,isteğe bağlı olmalı derken bu görüşümüz halen sürüyor.

Devamını oku...

ÜÇ KİŞİ AYNI PRİM GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI


ÜÇ KİŞİ AYNI PRİM GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI

50 yaşında emekli olacaklar..

A.)KİŞİSİ 01/01/2017 SONRA EMEKLİ…..TÜM ÖDEMELER ASGARİ ÜCRETTEN

B.)KİŞİSİ 01/01/2017 SONRA EMEKLİ……….. TÜM ÇALIŞMA HAYATI BOYUNCA TAVANDAN PRİM ÖDEME

C.)KİŞİSİ 31/12/2016 TARİHTE EMEKLİLİĞE MÜRACAAT TÜM ÖDEMELER ASGARİ ÜCRETTEN

A.)KİŞİSİ 01/01/2017 SONRA EMEKLİ……..TÜM ÖDEMELER ASGARİ ÜCRETTEN

Devamını oku...

ARALIK AYINDA EMEKLİ OLAN ENGELLİ AVANTAJ YAKALAMIŞ


ARALIK AYINDA EMEKLİ OLAN ENGELLİ AVANTAJ YAKALAMIŞ

%40 Engelli Raporu yanında sürekli olup,vergi indirim belgesine sahiptir.1978 doğumlu olup 23/11/1998 tarihinde SSK olmuş.

YIL

GÜN DÖKÜMÜ

1999

396

2000-2008/EYLÜL

1862

2008/EKİM SONRASI

2251

4509

Devamını oku...

ŞUBAT AYINDA GÜNLERİ DİKKATLİ HESAPLAYIN

ŞUBAT AYINDA GÜNLERİ DİKKATLİ HESAPLAYIN

Şubat ayı bu yıl için 28 gündür.

Günlük ücret sistemi ile çalışan asgari ücretli bu ay eksik maaş alacak mı?

Bana göre eksik maaş almaması gerekir,neden mi Maliye Bakanı da açıkladı yıl boyunca AGİ dahil bekar işçi için net ödeme tutarı: 1404,06 TL.

Şimdi günlük ücretle çalışan asgari ücretli için muhasebeciler eksik kalan tutarı ,ortada tebliğ de yok nasıl ödenecek, vergiden karşılanacak tutar (muhtasardan) nasıl  mahsup yapılacaktır.

Devamını oku...

ENGELLİ VE NORMAL EMEKLİ ŞARTLARINDAN YAŞLILIK AYLIK KARŞILAŞTIRILMASI

ENGELLİ VE  NORMAL  EMEKLİ ŞARTLARINDAN YAŞLILIK  AYLIK KARŞILAŞTIRILMASI

Yaşlılık Sigortası

NORMAL ŞARTLARDA EMEKLİ OLAN KİŞİ İÇİN

2000 YILI ÖNCESİ YAŞLILIK AYLIĞI

Devamını oku...

KAYITDIŞILIĞI İŞÇİ VE İŞVEREN EL BİRLİĞİYLE HAZIRLIYOR

KAYITDIŞILIĞI İŞÇİ VE İŞVEREN EL BİRLİĞİYLE HAZIRLIYOR

Ülkemizde kayıt dışı alanında Çalışma Ekonomisi anabilim dalında uzmanlarca akademik alanda  araştırmalar  yapıldığında ciltler dolusu yazı, bilimsel makale, bildiri, akademik tablolar  ve de önerilerle karşı karşıya kalınır.

Kayıt dışılığın altında yatan gerçeklerin başında;

ü  Sosyal Güvenlik ,

Devamını oku...

EMEKLİLİK PLANLAMASINDA BAYAN ÇALIŞANLAR BU KONUYA MERAK SARDI

EMEKLİLİK PLANLAMASINDA BAYAN ÇALIŞANLAR BU KONUYA MERAK SARDI

Son günlerde hızla bir çok bayan okurumuz ne zaman emekli olurum,ne kadar emekli aylığı bağlanır,düşük emekli aylığım nasıl yükseltirim demeye başladı.

Bu sorular beni de heyecanlandırdı.

Oysa Türkiye genelinde kadın işçiler çoğunluğu taban ücret dediğimiz asgari ücretli çalışan,küçük azınlığı kurumsal yerlerde çalışanlar olup yüksek ücretliler,kısmen de olsa kamu işyerinde sendikalı çalışan kadın işçiler yüksek emekli aylığı yakalama şansını elde ediyor.

Bununla ilgili çalışmayı umarım akademisyenler yapar.

Tabi ki Bağ-Kur şartlarından emekli olmak isteyen kadınlarda çok şanslı değiller,emekli aylığı ayağında.

Devamını oku...

10 YIL ÖNCE EMEKLİ AYLIĞI PLANLAMASINI KİMLE BİRLİKTE YAPMIŞ


10 YIL ÖNCE EMEKLİ AYLIĞI PLANLAMASINI KİMLE BİRLİKTE YAPMIŞ

Dün bir okurumdan elektronik posta aldım. Emeklilik planlaması yapmak istiyorum yardımcı olur musun diyerek.

Kendisine bilgileri göndermesini rica ettim.

20.02.1971 doğumlu Bayan okurumuz,01/12/1989 tarihinde SSK olmuş.6187 gün SSK prim ödemiş.

Kurumsal bir işyerinde çalışmaya başlamış,aynı kurumda sonlandırmış.

Çalışmaları gördüğümde değerlendirme yapmadan önce kendisine neden artık prim yatırmayı sonlandırdığını sordum.

Ben emeklilik planlamamı 10 yıl önce ALİ TEZEL’le birlikte  yaptım dedi.

Nasıl Planlama Yapmış Hep Beraber Bakalım

Devamını oku...

2017 YILINDA PLANLANMAMIŞ EMEKLİ AYLIĞI KARŞILIĞI BİN TL


2017 YILINDA PLANLANMAMIŞ EMEKLİ AYLIĞI KARŞILIĞI BİN TL

Okurumuz 15.01.1969 tarihinde doğmuş 14 yaşında sigortalı olmuş(1/12/1983 tarihinde) bu ay sonu emekliliğe müracaat edecek.

24.11.1983-23.05.1985 arası

25 yıl

48

5225

 

Sigortalının gün ve kazançları incelendiğinde planlama zamanında yapılmamıştır.

Devamını oku...

BU KADAR YIL ÇALIŞ NEDEN BU KADAR AZ EMEKLİ MAAŞI BAĞLANDI


BU KADAR YIL ÇALIŞ NEDEN BU KADAR AZ EMEKLİ MAAŞI BAĞLANDI

Okurum Ekim 2016 yılında emekli olmuş,itirazım var SGK neden bu kadar az maaş bağlanıyor.Kendisine emekli maaşı bağlama kağıdını göndermesini istedim.Bunun nedeni hem kazançları hem de günleri görmek adına.

Son yıllarda emeklilik adına ŞEHİR EFSANELERİ-UZMAN DENİLEN KİŞİLERİN TAVSİYELERİ-GELENEKSELLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI….olmak üzere bizleri ve yazılarımızı okumayan toplum olduğundan en son emekli olduklarında akıllarına geliyoruz sonuç günüm fazla geçinmekten uzak emekli aylığı….

Nedeni basit..

a.)Planlama yok..

b.)Kulaktan dolma bilgilere inanma..

c.)Bu işte uzmanlaşmamış kişilerin yanlış yol göstermeleri..

Devamını oku...

EMEKLİ PLANLAMASI YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI

EMEKLİ PLANLAMASI YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI

Çalışanlar (İşçi,Memur,İşveren) çoğu yazdıkları elektronik postalarda ;

a.)Ne zaman emekli olurum?

b.)Ne kadar emekli maaşı alırım?

c.)Eksik günlerimi borçlanma haklarım nedir?

d.)Geriye dönük prim ödeme hakkım var mı?

e.)Emekli  Maaşım Nedir?

f.)İş Kazası/Meslek Hastalığından Gelir Nedir?

g.)Vazife Malullüğü

h.)Şehit ve Gazi Yakını

Devamını oku...

2017 YILINDA AGİ DAHİL 1404 TL ‘nin ALTINDA NET KAZANÇLARA MALİYE DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLAR?

2017 YILINDA AGİ DAHİL 1404 TL ‘nin ALTINDA NET KAZANÇLARA MALİYE DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Eylül ayında vergi dilimine girileceği için(Fazla Mesai yapan yada yan ödeme hakları alanlar için bu süre kısalabilir.

Maliye Bakanlığı 2016 yılındaki benzer tebliğ yayınlayarak ‘’ hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.’’ İbaresiyle 2017 yılında uygulanması beklenecektir.

Tabi ki burada esas alınacak tutar 1.404,06 TL altına düşen hizmet erbabı için uygulanacaktır.

2017 YILINDA MEDENİ DURUMUNA GÖRE

Devamını oku...

FIRLAMA DOLAR ZOR DURUMDA BIRAKMA BENİ…


FIRLAMA DOLAR ZOR DURUMDA BIRAKMA BENİ….

Doların ateşi düşmüyor,hızla tırmanmaya devam ediyor.Bu ateşi düşürmek şu anda ekonomistleri de aştı.

Sanayici,işveren,işçi ve vatandaş tarafında  meraklı gözlerle dolar ateşi bekleyişi sürüyor.(Ekim ayından bu yana)

Bunun yanında Merkez Bankasının dolar artışı karşısında  yaptırımları da ne olacak beklentiler sürüyor.

Vatandaş elindeki doları ülke ekonomisi uğruna bozdurmasına rağmen bu ateş sönmüyorsa,körükleyenlerde kanımca mali mevzuat içinde cezalandırılmalı(MASAK tarafından).

Dolar artışıyla gelirini katlayanlara  menkul sermaye iradi olarak ek vergilendirme gelmelidir.

2017 Yılı Asgari ücretli için net 1404 Lira açıklandığında 1 yıl boyunca sabitlenmişti.

Bu sabitlenmeyle birlikte işverenler işçilik maliyetlerini de yaparak,teşviklerden düşülerek yeni maliyetler bulundu.

2017 Yılı borçlu işverenlerin yapılandırma taksitleri,cari dönem ödemeleri de ödenecektir.

Prim ertelemesi de yasallaşırsa 9 ay erteleme gündeme gelecek.

Devamını oku...

MUHTAÇ YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIĞI NE OLDU?

MUHTAÇ YAŞLILIK  VE ENGELLİ AYLIĞI NE OLDU?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

423,58 TL’NİN ALTINDA OLACAK

Devamını oku...

İŞVERENLER KAR TATİLİ İÇİN TELAFİ ÇALIŞMASINI GÜNDEME GETİRİR Mİ?İŞVERENLER KAR TATİLİ İÇİN TELAFİ ÇALIŞMASINI GÜNDEME GETİRİR Mİ?
İŞVERENLER KAR TATİLİ İÇİN TELAFİ ÇALIŞMASINI GÜNDEME GETİRİR Mİ?

Telafi Çalışması, 4857 sayılı İş Kanununun 64. maddesinde ve İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri md. 7’de düzenlenmiştir.

TELAFİ ÇALIŞMASI NEDİR?

Devamını oku...

FİİLİ HİZMETTE GELEN KOLAYLIK

FİİLİ HİZMETTE GELEN KOLAYLIK

 

FİİLİ HİZMET TABİ İŞYERİ

1

kurşun ve arsenik işlerinin

2

cam fabrika ve atölyelerinde

3

cıva üretimi

4

çimento fabrikalarında

5

kok fabrikalarıyla

6

alüminyum fabrikalarında

7

demir ve çelik fabrikalarının

8

döküm fabrikalarının

9

asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde

10

yeraltı işlerinin; maden ocakları

11

radyoaktif ve   radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde

12

su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde

15

İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde; yangın söndürme işlerinde çalışanlar,

Yukarıdaki işyerleri 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına istinaeden 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmışlardır.

Devamını oku...

2017 YILI İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ %7,92 ORANINDA ARTTI

2017 YILI İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ %7,92 ORANINDA ARTTI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 -1(a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

Ø  İstekleri halinde;

Ø  4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,

Ø  Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler işsizlik sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

Ø  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portalı üzerinden başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.

Ø  Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

Devamını oku...

YIL SONU EMEKLİLİĞE MÜRACAAT EDEN 32 YILLIK ÇALIŞAN NE KADAR MAAŞ ALIR?

YIL SONU EMEKLİLİĞE MÜRACAAT EDEN 32 YILLIK ÇALIŞAN NE KADAR MAAŞ ALIR?

Okurumuz 15/11/1962 doğumlu 01/09/1984 tarihinde Sigortalı olmuş 30/12/2016 tarihine kadar tavandan prim ödeyerek bugüne kadar çalışmış,işyeri 2017 yılında SGDP çalıştıracağı yönünde teklif gelince emekliliğe ayrılmıştır.

Fakat aynı işyerinde 2010 yılından bu yana Aralık 2010 itibaren çalışan  (tavandan prim ödemiş) kişi 3.400 TL emekli aylığı(Ek ödeme dahil) almaktadır.

6 yıl önce emekli olanla 6 yıl sonra emekli olan arasında ne kadar fark olacaktır.

Sigortalının günlerini incelediğimizde..

1999 öncesi 15175 üst gösterge,2000-2008 eylül arası OAK tutarı:3.623 TL.,2008/Ekim günümüze OAK:8.079 TL.

GÜNLER TOPLAMI

Devamını oku...

2016 YILININ SON GÜNÜ EMEKLİ OLMAYI HAK EDEN 3600 GÜNLE NE KADAR MAAŞ BAĞLANACAK?

2016 YILININ SON GÜNÜ EMEKLİ OLMAYI HAK EDEN 3600 GÜNLE NE KADAR MAAŞ BAĞLANACAK?

30/12/1956 doğumlu okurum 21 yaşında sigortalı olmuş.Askere gitmiş.3600 günle emekli olmayı hak etmiştir.

Bu okurum Aralık ayının başında tarafıma yazmıştı.Hizmet belgesini incelediğimde 2000 öncesi 30 gün,2000 ile 2008 Eylül ayında 360 gün kadar hizmet,2008 Ekimden itibaren kesintisiz 2970 gün ,Prime esas kazançlarsa asgari ücretten yatırılmıştı.

Neden bu kadar avantajları vardı ihmal etmişti sigortalılığını…….

Devamını oku...

SGK ESAS PRİM TUTARLARI-2

SGK ESAS PRİM TUTARLARI-2

5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine tabi sigortalılar;

Kanunun ek 5. maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

1.1.2017-31.12.2017 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre:           59,25 TL x 24 x % 34,5         =          490,59 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre:       444,38 TL x 24 x % 34,5        =       3.679,47 TL(*),

ödeyeceklerdir.

***

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi sigortalılar;

Devamını oku...

SGK ESAS PRİM TUTARLARI-1


SGK ESAS PRİM TUTARLARI-1

5510 sayılı Kanunun 4-1 (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

Özel sektörde:

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Devamını oku...

2017 YILI AGİ ARTIŞIN GÜNLÜK ANLAMDA ÇALIŞANA ETKİSİ NEDİR?


2017 YILI AGİ ARTIŞIN GÜNLÜK ANLAMDA ÇALIŞANA ETKİSİ NEDİR?

2017 Yılı Asgari ücret artışı % 7,92 olup, ücretlilerde yıl boyunca alınacak AGİ miktarları aşağıdaki tablo da gösterilmiştir.

Bekar işçi Günlük 33 Krş 2017 yılında AGİ zamlı alacak.

Evli eşi çalışmıyor Günlük 39 Krş 2017 yılında AGİ zamlı alacak.

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk sonrası AGİ sabitleniyor.

Evli eşi çalışan yada ayrılan için ise

Bekarları evlenmeyi,çocuğu olmayanları doğum yapmaya,bir çocuğu olana birden fazla çocuk sahibi olmaya,çalışmayan eşin evde oturmasıyla eşine sağladığı ekonomik fayda….

Ücretliler günlük artışa bakarak karar versinler diyelim.

Devamını oku...

2017 YILI ASGARİ ÜCRETİN YANSIMASI

2017 YILI ASGARİ ÜCRETİN YANSIMASI

2017 yılı için asgari ücret artışı tüm yıl için %7,92 yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01-31/12/2017

 

 

 

 

 

2017

2017

2016

2016

AYLIK ARTIŞ

GÜNLÜK ARTIŞ

ARTIŞ ORANI

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

59,25

1.647,00

54,90

130,50

4,35

7,92%

Devamını oku...

BORÇLANMA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASIN DA SON GÜNLER DEĞERLENDİRİN


BORÇLANMA  VE  GENEL SAĞLIK SİGORTASIN DA SON GÜNLER DEĞERLENDİRİN

2016 Yılının son günleri yaklaşırken emekliliğine sayılı günler kalan,seyyanen 100 lira zammı almak isteyenler borçlanma yapmak suretiyle emekli olmayı hak edenler,bir an önce SGK müracaat etmeli borçlanma tebligatlarını elden teslim alarak ,aynı gün içinde çıkan borçlanma tutarını yatırmak suretiyle emekliliğe müracaat etmelidir.

BORÇLANMA NEDİR?

Devamını oku...

ÜCRETLİLERİN 2017 YILI VERGİ DİLİMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA HATA MI VAR?


ÜCRETLİLERİN 2017 YILI VERGİ DİLİMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA HATA MI VAR?

2016 Yılı Vergi Dilimi tespit edilirken 2015 yılı yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

2015 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)

12.000

TL'ye  kadar

15%

29.000

TL'nin

12.000

TL'si için

1.800

TL, fazlası

20%

106.000

TL'nin

29.000

TL'si için

5.200

TL, fazlası

27%

106.000

TL'den fazlasının

106.000

TL'si için

25.990

TL, fazlası

35%

2016 YILINDA TESPİT EDİLEN ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ

Devamını oku...

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ANLAŞMALI BOŞANMA DA DENETMEN RAPORUNU HUKUKA

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ANLAŞMALI BOŞANMA DA DENETMEN RAPORUNU HUKUKA UYGUN BULDU

Toplumda ekonomik çöküntüler artıkça anlaşmalı boşanmalar sonucu birlikte yaşam suretiyle SGK zarara uğratılmaktadır.

Bununla ilgili yapılan yasal düzenlemeyle,boşandığı eşiyle  birlikte yaşamaya karşı denetim mekanizması hayat geçmiştir.

Konuyla ilgili detay yazılarımıza  www.alitezel.com yer verilmiştik.

Son günlerde YHGK bu konuda geniş ve açıklayıcı düzenlemeye yer vermiş ,olup SGK avukatının temyiz istemini kabul etmiştir.

Sosyal sigortaların amacı  sosyal koruma, dayanışma, sosyal denkleştirme, zorunluluk ilkelerine dayanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 56. maddesi yönünden önem arz eden sosyal koruma ilkesiyle, toplumun ekonomik ve sosyal yönden en fazla gereksinimi olan bireylerini/gruplarını koruma, güvenceye kavuşturma ve onlara hizmet amaçlanmakta, yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu kişilerin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması hedefi öne çıkmaktadır.

Tüm modern sosyal güvenlik sistemlerinde yer alan ölüm sigortası, sigortalının yaşamını yitirmesi durumunda geride kalan ve hak sahibi olarak nitelendirilen (tanımlanan) kişilerin geleceklerini güvence altına almayı amaçlamaktadır.

Evli kız çocuğu kimi zaman boşanmayla hak sahibi sıfatını kazanmaktadır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DA YASAL DÜZENLEME VE GERİ İSTENMESİ KANUN MADDESİYLE DÜZENLENMİŞTİR

Devamını oku...

2017 YILI ÜCRETLİLERİN BORDROYA ESAS PARAMETRELERİ BELİRLENDİ

2017 YILI ÜCRETLİLERİN BORDROYA ESAS PARAMETRELERİ BELİRLENDİ

2016 yılında uygulanan had ve tutarlar 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenerek, 2017 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

2017 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun
YEMEK BEDELİ İSTİSNA TUTARI

Devamını oku...

2017 YILINDA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANIYOR

2017 YILINDA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANIYOR

Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kur Müdürlüklerince verilmektedir.

Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.

Kabahatler Kanununa göre değerlendirilir.

Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun ¾ ‘ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.

Kabahatler Kanunu çerçevesinde hukuki boyutu değerlendirilir.

Aşağıdaki tablo bilgi amaçlı olup 2017 Yılında ÇSGB sitesinde güncel değerler yayınlanacaktır.

Devamını oku...

BES TASLAK YÖNETMELİĞİNE GÖRE NELER YAPILACAK


BES TASLAK YÖNETMELİĞİNE GÖRE NELER YAPILACAK

Yönetmeliğin amacı; çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan katkı payı oranını ve bu kapsamdaki uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Ø  Türk vatandaşı ,

Ø  Mavi Kartlı,

Ø  5510 göre 4/a ve 4/c statüsünde çalışanlar

Devamını oku...

01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR


01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR

5510 sayılı Kanunla  ilk defa 01/05/2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra;

Ø  1479(Bağ-Kur) ,

Ø   2926(Tarım Bağ-Kur) sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.

1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

Devamını oku...

01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR


01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR

5510 sayılı Kanunla  ilk defa 01/05/2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra;

Ø  1479(Bağ-Kur) ,

Ø   2926(Tarım Bağ-Kur) sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.

1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

Devamını oku...

01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR

01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR

5510 sayılı Kanunla  ilk defa 01/05/2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra;

Ø  1479(Bağ-Kur) ,

Ø   2926(Tarım Bağ-Kur) sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.

1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

Devamını oku...

30/4/2008 (HARİÇ) SONRASINDA SİGORTALI OLAN İŞÇİLER BU SÜRELERİ TAMAMLAYACAK

30/4/2008 (HARİÇ) SONRASINDA SİGORTALI OLAN İŞÇİLER BU SÜRELERİ TAMAMLAYACAK

5510 sayılı Kanunla  ilk defa 5510 Sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 5510/28’ inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı SS ve GSS Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, 5510 Sayılı  Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra

Devamını oku...

GÖRME ENGELLİNİN EMEKLİ MAAŞI YETMEDİ

GÖRME ENGELLİNİN EMEKLİ MAAŞI YETMEDİ

Okurum %100 engellinin bir yakını haklı olarak feryat ediyor.Bu emekli aylığıyla nasıl geçinecek diyor.

2001 yılında ilk defa sigortalı olmuş.Gün ve SGK esas matrahlarına baktığımızda sonuç elbette bizi de üzdü.

2000-2008 Eylül Dönemi 780 gün.

2008/Ekim-Günümüze 2820 gün .

Toplam da 3600 gün.

Devamını oku...

EMEKLİ MAAŞININ ARTIRAN SİHİRLİ FORMÜLÜ AÇIKLIYORUM HABERİ GERÇEK Mİ?


EMEKLİ MAAŞININ ARTIRAN SİHİRLİ FORMÜLÜ AÇIKLIYORUM HABERİ GERÇEK Mİ?

Çalışanların tümü ,emekli olunca rahat edecek bir emekli aylığını hayal eder.

 

Bu hayal edilen emekli aylıklar açısından 4/c dediğimiz devlet memurları için sonuç (Ekim 2008 öncesi) çalışanlar için bellidir.Onlardan fazla bir serzeniş gelmez.Alt sınır aylık korumasıyla eski memurlar zaten düşük aylık almaz.Onlarda çalıştıkları döneme uygun maaşına endeksli emekli aylığı bekler.Memurlar ise emekli aylığı zamlarında ,memur sendikası artışlarıyla paralel düzenlemelerden yararlanır.Ayrıca memurlar göstergelerinde meydana gelen değişikliklerde ise yansımasını görürler.

 

Kısaca memurlar SSK ve Bağ-Kur çalışanlarına göre bir nebze de şanslıdır.

Devamını oku...

EV HİZMETLİSİ ÇALIŞMA ŞEKLİNE GÖRE BORÇLAR KANUNU YADA İŞ KANUNU TABİ OLABİLİR


EV HİZMETLİSİ ÇALIŞMA ŞEKLİNE GÖRE BORÇLAR KANUNU YADA İŞ KANUNU TABİ OLABİLİR

Genelde ev hizmetlisi olanların ilişkisi 4857 sayılı İş Kanun istisna hükümlerine göre İş Hukukuyla ilgisi olmadığı iddia edilir.

Yargı Kararlarında bununla ilgili çeşitli kararlarda mevcuttur.

Ev hizmetlerinde aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan işçi ile ev sahibi işveren aralarındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir.

Genelde bu ilişkilerde davalar;

Devamını oku...

Diğer Makaleler...